Gebruikelijk loon regeling voor innovatieve starters
Nieuws - 11 augustus 2021

Gebruikelijk loon regeling voor innovatieve starters


De gebruikelijkloonregeling houdt in dat een aanmerkelijkbelanghouder wordt geacht een loon te krijgen dat normaal is voor het niveau en de duur van zijn arbeid. Het gebruikelijk loon moet minimaal het hoogste bedrag zijn van de volgende bedragen:

-       75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking

-       het loon van de meestverdienende werknemer bij de vennootschap of van de meestverdienende werknemer van een verbonden vennootschap van de werkgever

-       ten minste € 47.000 (2020: € 46.000)

De innovatieve starter mag voor het gebruikelijk loon aansluiten bij het minimumloon gedurende de eerste drie jaren na de start van de onderneming. Dit betreft het minimumloon aan het begin van het kalenderjaar. Voorwaarde voor toepassing van de versoepeling is dat de bv over een S&O-verklaring beschikt en is aangemerkt als S&O-starter. Vanwege deze laatste voorwaarde kan maximaal drie jaar van de versoepeling gebruikgemaakt worden.

Maakt de starter aannemelijk dat het minimumloon hoger is dan het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking, dan wordt het loon vastgesteld op het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking.

Voor een ab-houder die onder de werknemersverzekeringen valt, kan de regeling alleen worden toegepast als door de werkgever een de-minimisverklaring is ingediend bij RVO.nl en RVO.nl heeft verklaard dat het de-minimisplafond niet wordt overschreden.