Earn-outregeling
Nieuws - 11 februari 2022

Earn-outregeling

 

Een earn-out regeling is een regeling waarbij in het geval van de verkoop van een bedrijf een deel van de koopsom afhankelijk gesteld wordt van de in de komende jaren nog te behalen resultaten.

Het doel van zo’n regeling is mede om op een praktische wijze eventuele waardeverschillen tussen de koper en de verkoper op te lossen.

Het ministerie van Financiën heeft naar aanleiding van een wob-verzoek documenten openbaar gemaakt over de earn-outregeling en dan specifiek m.b.t. artikel 13, lid 6 Wet vpb.

Blijkens artikel 13, lid 6 dienen de waardeveranderingen van een uit een earn-outregeling voortvloeiend recht of daarmee corresponderende verplichting te worden aangemerkt als voordelen uit hoofde van de deelneming indien de deelneming of een deel daarvan is vervreemd of verkregen tegen een prijs welke geheel of ten dele bestaat uit een recht op een of meer termijnen waarvan het aantal of de omvang in het jaar van de vervreemding of de verkrijging nog niet vaststaat.

Doorgaans zullen het (winst)recht en de (winstrecht)verplichting uit hoofde van een earn-outregeling bij respectievelijk de verkoper en koper tegen contante waarde zijn gewaardeerd. Bij de jaarlijkse betaling van de termijnen zal dan ook een rentecomponent tot uitdrukking worden gebracht. Het is de vraag of deze oprenting eveneens voordelen uit hoofde van de deelneming vormen

Voor de informatie over de werking van een earn-outregeling raadpleeg onze afdeling Corporate Finance en ook als het gaat om bedrijfsaankoop of -verkoop en wat daarbij usance is.