Actueel
Doorlopende posten en BTW

Doorlopende posten en BTW

13 juli 2018
Categorie: Nieuws

Een doorlopende post is een betaling aan een derde die door de belastingplichtige wordt gedaan in naam en voor rekening van zijn opdrachtgever. Een doorlopende post behoort niet tot de vergoeding voor de levering of dienst verricht door de belastingplichtige. De betaling door de belastingplichtige aan een derde berust op een rechtstreekse rechtsverhouding tussen de derde en de opdrachtgever.

Voorbeelden van situaties waar sprake is van doorlopende posten zijn:

– overdrachtsbelasting die in naam en voor rekening van de koper van de onroerende zaak wordt betaald;
– btw die bij invoer in naam en voor rekening van de importeur wordt betaald door de douane-expediteur;
– bpm die door de dealer wordt betaald bij registratie van de auto in naam en voor rekening van de koper van de auto;
– griffierechten (inclusief uitgaven voor legalisaties en apostilles) die in naam en voor rekening van de procespartij worden betaald;
– leges voor de toetsing van aangegane of gewijzigde pachtovereenkomsten door de Grondkamer die in naam en voor rekening van een derde worden betaald;
– rechten voor het deponeren en muteren van registraties van merken door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom die in naam en voor rekening van een derde worden betaald;
– in Nederland gemaakte kosten voor de levering van energie voor landvoertuigen door de exploitant van het station die door de uitgever van een tankpas worden betaald in naam en voor rekening van de tankpashouder. Deze kosten moeten in dat geval individualiseerbaar zijn, bijvoorbeeld op basis van de kaartnummers en -registraties.

Voorbeelden van een situatie waarin geen sprake is van een doorlopende post, maar waar de kosten deel uitmaken van de vergoeding voor de door de belastingplichtige verrichte prestaties, zijn:

– de bpm die een importeur op eigen naam en voor eigen rekening verschuldigd is bij registratie van de auto; en
– de kosten van bezorging van goederen bij de klant, wanneer de bezorging voor rekening en risico van de verkoper is.

In de praktijk doen zich ook situaties voor waarin een belastingplichtige betalingen verricht die voortvloeien uit een rechtsbetrekking tussen zijn opdrachtgever en een derde en waarbij over die kosten btw in rekening is gebracht. De belastingplichtige mag de op die kosten drukkende btw niet als voorbelasting in aftrek brengen als het doorlopende posten zijn. Niet hij maar de opdrachtgever is dan immers de afnemer van de prestatie. In de praktijk worden dergelijke doorlopende posten (inclusief de in rekening gebrachte btw) echter soms door de belastingplichtige behandeld als eigen ingekochte prestaties. De bedragen van die kosten en de daarop betrekking hebbende btw brengt de belastingplichtige voor dezelfde bedragen weer aan zijn opdrachtgever in rekening. Voor de toepassing van de btw wordt door deze behandeling eenzelfde resultaat behaald als bij rechtstreekse toerekening van de kosten aan de opdrachtgever, namelijk een btw-heffing bij de werkelijke afnemer van de prestatie tegen eenzelfde bedrag aan btw.

 

NB: onder de volgende voorwaarden keurt de staatssecretaris het goed dat een belastingplichtige de in naam en voor rekening van een opdrachtgever betaalde kosten als zijn eigen kosten aanmerkt en de daarover aan hem berekende btw als voorbelasting in aftrek brengt.

Voorwaarden

1. de belastingplichtige berekent de kosten voor hetzelfde bedrag en onder hetzelfde btw-regime door aan zijn opdrachtgever en voldoet de hierover verschuldigde btw op aangifte;
2. de belastingplichtige vermeldt de kosten afzonderlijk op de factuur aan de opdrachtgever; en
3. de belastingplichtige rekent het bedrag van deze kosten niet mee bij de vaststelling van zijn recht van aftrek op zijn algemene kosten.

Terug