Verbonden
Betrokken
Inlevend
Hart voor ondernemers >

Coronacrisis-update


Een kloppend hart voor uw organisatie: ook als het tegenzit. Wij maken ons er hard voor om u met al onze kennis en ervaring door deze crisis te loodsen.

Van welke (nieuwe) maatregelen kunt u als ondernemer gebruik maken?

Bent u als ondernemer getroffen door de Coronacrisis? Voor zover niet anders vermeld, zijn alle maatregelen op 28 mei j.l. verlengd tot 1 oktober 2020. De specialisten van KRC Van Elderen kijken graag samen met u van welke (overheids-)maatregelen u als ondernemer gebruik kunt maken, zoals:

NOW 1.0

Heeft u als werkgever te maken met omzetverlies en zoekt u financiële ondersteuning om de loonkosten van uw personeel te betalen? In plaats van de werktijdverkorting kunt u nu een beroep doen op het op 17 maart ingestelde Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). De Werktijdverkortingsregeling is hiermee komen te vervallen. Met een tegemoetkoming uit het Noodfonds kunt u uw werknemers met een vast of flexibel contract blijven doorbetalen. U kunt een tegemoetkoming krijgen voor omzetverlies vanaf 1 maart 2020. De afdeling Personeelsdiensten van KRC Van Elderen kan u als werkgever ondersteunen bij het aanvragen van de financiële ondersteuning bij het UWV.

Op 31 maart 2020 heeft minister Koolmees van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tijdens de persconferentie aan de hand van een brief aan de Tweede Kamer een nadere toelichting gegeven op de voorwaarden van de NOW-regeling en tevens aangegeven dat het UWV in principe vanaf maandag 6 april 2020 aanvragen in behandeling gaat nemen.

De voorwaarden voor de NOW-regeling zijn:

 • Omzetdaling van tenminste 20%. De omzetdaling wordt berekend door de omzet van 2019 te delen door vier en dat af te zetten tegen de omzet in de gekozen driemaands-periode startend op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020.
 • Voor deze benadering is gekozen omdat dit eenvoudig te berekenen is voor ondernemers, maar er wordt onderkend dat dit nadelig kan uitpakken voor ondernemers die normaal gesproken in deze periode een piek in de omzet (seizoenspatronen) hebben of voor snelgroeiende ondernemers.
 • Gegeven de benodigde eenvoud van de regeling, welke noodzakelijk is om op zeer korte termijn zeer veel aanvragen te kunnen behandelen, is een correctie daarvoor niet mogelijk.
 • Omzetdaling moet op concernniveau bepaald worden. Als een concern als geheel minder dan 20% omzetverlies heeft, krijgen afzonderlijke stilliggende onderdelen van dat concern geen tegemoetkoming. Het is aan het concern om, als het hele concern geen of beperkt omzetverlies heeft, verantwoordelijkheid te nemen voor de werknemers van onderdelen met meer omzetverlies.

Update 22 april 2020:
Onder nadere voorwaarden is het ook voor individuele werkmaatschappijen binnen het concern mogelijk om bij een omzetverlies van minimaal 20% toch de tegemoetkoming aan te vragen. De nadere voorwaarden zijn in hoofdlijnen als volgt:

 • Concerns, waarvan een werkmaatschappij een beroep op de tegemoetkoming doet, moeten verklaren over 2020 geen dividend of bonussen uit te keren of eigen aandelen terug te kopen tot aan en inclusief de datum van de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening over 2020 wordt vastgesteld;
 • De werkmaatschappij (de werkgever) met 20 of meer werknemers moet met de belanghebbende verenigingen van werknemers, en bij gebreke daarvan een andere vertegenwoordiging van werknemers, een akkoord bereikt hebben over werkbehoud bij de werkmaatschappij. Daar waar een CAO van toepassing is, zullen dit veelal de vakbonden zijn;
 • Er mag binnen het concern geen sprake zijn van een personeelsvennootschap. Dat wil zeggen een vennootschap waar al het personeel in loondienst is en van daaruit wordt gedetacheerd aan de andere vennootschappen binnen het concern;
 • Verder zullen er in de standaarden van de accountants een aantal controlewaarborgen ingebouwd worden, hierbij moet gedacht worden aan:
  - Het schuiven met opdrachten binnen het concern;
  - Uitlenen van personeel naar een andere vennootschap binnen het concern;
  - Het te hanteren transferpricing-systeem mag niet afwijken van het gehanteerde systeem in 2019.

Wilt u meer weten over deze aangepaste concernregeling, neem dan contact op met een van onze adviseurs.

 • De subsidie wordt gerelateerd aan het percentage van de omzetdaling. Het percentage van 90% van de totale loonsom is een maximumpercentage dat zal worden uitbetaald bij een omzetdaling van 100%. Is de omzetdaling lager, dan zal de subsidie evenredig lager worden vastgesteld.
 • De subsidie bedraagt maximaal 90% van de loonsom over de driemaands-periode maart 2020 tot en met mei 2020. Voor de loonsom wordt van het sociale verzekeringsloon uit tegenwoordige dienstbetrekkingen uitgegaan. Ook aanvullende lasten en kosten zoals werkgeverspremies en werknemersbijdragen aan pensioen en de opbouw van vakantiebijslag worden gecompenseerd. Ter bespoediging van de aanvraagprocedure is gekozen voor een opslag voor werkgeverslasten van 30% voor alle gevallen.
 • Als loon wordt maximaal twee keer het maximumdagloon per maand per individuele werknemer in aanmerking genomen. Loon boven € 9.538 per maand komt derhalve niet voor subsidie in aanmerking.
 • Aanvraag dient per loonheffingnummer te geschieden, indien er meerdere zijn. Let er hierbij op dat bij elke aanvraag dezelfde omzetdaling gebruikt wordt.
 • Aan werkgevers wordt gevraagd om zoveel mogelijk de salarissen door te betalen, ook daar waar het wettelijk gezien niet noodzakelijk is. Hierbij valt te denken aan werknemers met nul-urencontracten. Deze loonkosten vallen ook onder deze regeling.
 • Uitbetaling van het voorschot gebeurt in drie termijnen waarbij er wordt gestreefd dat de eerste uitbetaling plaatsvindt binnen 2 tot 4 weken na de aanvraag. Het voorschot bedraagt 80% van de toegekende tegemoetkoming.
 • Zodra er een beroep wordt gedaan op de NOW-regeling committeert de werkgever zicht om gedurende de periode waarvoor de tegemoetkoming wordt ontvangen geen aanvraag indient bij het UWV voor ontslag op bedrijfseconomische gronden.
 • Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dient de werkgever vaststelling van de subsidie aan te vragen. In beginsel is hierbij een accountantsverklaring vereist. Er wordt naar gestreefd om binnen vier weken na publicatie van de regeling duidelijkheid te geven onder welke grens een accountantsverklaring niet is vereist.
 • Binnen 22 weken na ontvangst van deze aanvraag zal UWV de definitieve subsidie vaststellen. Bij de afrekening kan sprake zijn van een nabetaling of, als bijvoorbeeld om het omzetverlies lager is uitgevallen, terugvordering.

In een voetnoot in de brief aan de Tweede Kamer staat nadrukkelijk te lezen dat DGA’s niet onder deze regeling vallen. Zij kunnen een beroep doen op de regeling genoemd onder punt 5: Extra ondersteuning zelfstandige ondernemers.

Let er op dat reeds ingediende, maar nog niet behandelde aanvragen voor de werktijdverkortingsregeling, worden gezien als een verzoek voor de NOW-regeling. Het UWV zal hiervoor nog wel aanvullende informatie opvragen, hierbij valt te denken aan de omvang van de omzetdaling.

NOW 2.0

Op 28 mei j.l. is de verlengde NOW-regeling (NOW 2.0) aangekondigd. In deze verlenging van de NOW 1.0 zijn enkele aanpassingen doorgevoerd. De ontslagboete is aangepast. Bij een ontslag van 20 of meer werknemers geldt de ontslagboete als er niet eerst is overlegd met de vakbonden en/of de ondernemingsraad. De hoogte van de boete bedraagt 5% over de totale loonsubsidie van al het personeel. Dus ook het personeel dat niet is ontslagen. Daarnaast gelden er voorwaarden rond dividenduitkeringen en bonussen en is er een handreiking gedaan aan seizoensgebonden bedrijven.

De omzetdaling (nog steeds minimaal 20%) wordt vastgesteld over een periode van drie maanden, die naar keuze kan starten op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Voor aanvragers die voor de tweede keer een beroep doen op de NOW geldt dat de omzetperiode moet aansluiten op de periode gekozen in het eerste tijdvak.

De hoogte van de loonsom bij de NOW 2.0 wordt afgeleid van de loonsom in maart. Voor zowel de NOW 1.0 als de NOW 2.0 geldt dat eventuele subsidies die ondernemers in het kader van de Coronacrisis ontvangen als omzet meetellen. Daardoor krijgen ondernemers die tevens een tegemoetkoming ontvangen op grond van de TOGS-regeling of de opvolger van deze regeling: Tegemoetkoming vaste lasten MKB (TVL) minder tegemoetkoming via de NOW-regeling.

De verlengde tegemoetkoming in de loonkosten kan over de periode juni, juli, augustus en september vanaf 6 juli worden aangevraagd, zo is het streven van het kabinet. De loonkostensubsidie voor de NOW 1.0 kan tot en met 5 juni worden aangevraagd (dat was 31 mei).

Let op!
De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30 naar 40%. Daarmee levert de NOW ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten.

Neem voor vragen over het Noodfonds of hulp bij de aanvraag hiervan, contact op met uw contactpersoon van de afdeling Personeelsdiensten of een van onze andere adviseurs. Zij helpen u graag verder.

U kunt als getroffen ondernemer uitstel van betaling van belasting aanvragen. De relatiebeheerders en belastingadviseurs van KRC Van Elderen kunnen u hierbij helpen.

Er zijn op dit moment twee mogelijkheden voor het aanvragen van uitstel van betaling:

 • Bijzonder uitstel van betaling voor drie maanden;
 • Bijzonder uitstel van betaling langer dan drie maanden.


Bijzonder uitstel van betaling voor drie maanden

De Belastingdienst heeft op het forum voor fiscaal dienstverleners een nadere toelichting gegeven over de uitleg van het uitstel van betaling voor drie maanden. In onderstaand voorbeeld wordt dit duidelijk gemaakt.

“Uw klant ontvangt een naheffingsaanslag loonheffingen (LH) over het tijdvak februari. De dagtekening is 21 april 2020 en de uiterste betaaldatum 5 mei 2020. Met dagtekening 1 mei 2020 dient u voor uw klant een verzoek om bijzonder uitstel in. De invordering wordt dan opgeschort tot 1 augustus 2020. 
Met dagtekening 21 mei 2020 volgt de naheffingsaanslag LH maart. U hoeft voor uw klant voor deze aanslag niet afzonderlijk uitstel te vragen. De Belastingdienst schort de invordering ook voor deze aanslag automatisch op tot 1 augustus 2020. Beide aanslagen moeten dus 1 augustus betaald zijn.”

Het komt er kort gezegd op neer dat de dagtekening van het eerste verzoek om uitstel van betaling leidend is voor de datum waarop de drie maanden uitstel eindigen.
Bovenstaande geldt voor alle aanslagen die zijn of worden opgelegd in de periode tot 19 juni 2020.

De aanvraag voor bijzonder uitstel van betaling voor drie maanden kan op dit moment op twee manieren:

 1. Online met het formulier te vinden via de volgende link: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/hoe-vraag-ik-voor-3-maanden-bijzonder-uitstel-van-betaling-aan-vanwege-de-coronacrisis
 2. Schriftelijk naar het volgende adres: Belastingdienst, Postbus 100, 6400 AC Heerlen

U kunt het verzoek tot bijzonder uitstel van betaling pas indienen nadat u (naheffings)aanslagen hebt ontvangen. Zodra u een verzoek voor bijzonder uitstel van betaling voor drie maand hebt ingediend geldt dit verzoek ook voor alle nieuwe belastingaanslagen in de periode tot 19 juni 2020, mits deze belastingsoorten in het verzoek vermeld waren.

Als blijkt dat u aan deze drie maanden uitstel niet voldoende heeft, dan zult u een nieuw verzoek tot uitstel van betaling moet indienen. Waarbij de kans groot is dat de Belastingdienst om aanvullende informatie zal gaan vragen.


Bijzonder uitstel van betaling langer dan drie maanden

Mocht u nu al weten dat uitstel van drie maanden te kort voor u is, dan kunt u ook voor een langere periode uitstel aanvragen. Dit kan alleen nog maar schriftelijk naar het hiervoor genoemde adres. Let op: deze aanvraag kan dus NIET via het online formulier!

Indien u op dit moment openstaande belastingaanslagen met een totale schuld lager dan € 20.000 heeft, dan volstaat het genoemde schriftelijke verzoek waarin u de omstandigheden aangeeft waardoor uw onderneming is getroffen door de coronacrisis.

Is de totale schuld op de openstaande belastingaanslagen groter dan € 20.000 dan moet er aanvullende informatie meegestuurd worden. Naast dat u aangeeft waardoor uw onderneming is getroffen door de coronacrisis zal er ook direct een verklaring van een derde-deskundige overlegd moeten worden. De relatiebeheerders en belastingadviseurs van KRC Van Elderen kunnen u hierbij helpen.

Voor welke belastingsoorten

Het verzoek tot uitstel van betaling geldt alleen voor de aanslagen:

 • inkomstenbelasting,
 • Zorgverzekeringswet,
 • vennootschapsbelasting,
 • loonheffingen
 • omzetbelasting (btw),
 • kansspelbelasting,
 • accijns,
 • verbruiksbelasting alcoholvrije dranken,
 • assurantiebelasting,
 • verhuurderheffing,
 • energie- en andere milieubelastingen.

Voor alle andere belastingen geldt dit dus niet.


Melding betalingsonmacht

Normaal gesproken moet er bij niet betalen van omzet- en/of loonbelasting in geval van rechtspersonen binnen 14 dagen melding betalingsonmacht gedaan worden. Op de site van de Belastingdienst staat dat het indienen van het verzoek van uitstel van betaling ook wordt gezien als het doen van een melding van betalingsonmacht. De melding zal hierdoor in principe te laat zijn omdat het verzoek van uitstel van betaling buiten de 14 dagen termijn ingediend zal worden. Het Ministerie van Financiën heeft besloten dat er geen afzonderlijke melding betalingsonmacht meer gedaan hoeft te worden en dat het verzoek tot uitstel van betaling ook een tijdige rechtsgeldige melding betalingsonmacht is, ondanks dat deze buiten de termijn van 14 dagen gedaan is.

Update 28 mei 2020

Inhoudelijk is de regeling omtrent het uitstel van betaling niet gewijzigd. Het begunstigende beleid gold in eerste instantie tot 19 juni 2020, maar dat is nu verlengd tot 1 oktober 2020.

Als u problemen heeft om voor uw onderneming een banklening of bankgarantie te krijgen, kunt u gebruik maken van de regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO). Met de GO-regeling kunt u als ondernemer 50% overheidsgarantie krijgen op bankleningen en bankgaranties (minimaal 1,5 miljoen - maximaal 150 miljoen euro per onderneming).
De GO-regeling is er voor (middel)grote ondernemingen die substantiële activiteiten in Nederland hebben en daarnaast bevredigende rentabiliteits- en continuïteitsperspectieven hebben. Daarnaast voorziet de GO-regeling alleen in zogenaamd nieuw geld en is dus niet bedoeld voor bijvoorbeeld een herfinanciering.

Als u liquiditeitsproblemen hebt of voorziet, kan een tijdelijke verruiming van uw rekening-courant krediet of een overbruggingskrediet mogelijk helpen. Voor het MKB staat hier het BMKB-krediet open. De BMKB is een borgstellingsregeling van de overheid waarmee u die financiële ruimte kunt vinden.

De criteria voor het BMKB-krediet zijn:

 • het bedrijf staat in Nederland geregistreerd;
 • het bedrijf heeft een gezond toekomstperspectief;
 • het bedrijf heeft maximaal 250 (FTE) werknemers;
 • het bedrijf heeft een jaaromzet tot € 50 miljoen of;
 • het bedrijf heeft een balanstotaal tot € 43 miljoen.

De belangrijkste kenmerken van het BMKB-krediet zijn:

 • De maximale kredietruimte voor een ondernemer bedraagt € 1.500.000.
 • De omvang van het borgstellingskrediet wordt verhoogd van 50% naar 75%.
 • De verruiming in rekeningcourant krediet is maximaal 2 jaar.
 • Borgstellingsprovisie is nog niet bekend.
 • Op het BMKB-krediet is maximaal 90% overheidsborgstelling van toepassing.
 • De persoonlijke borgstelling van de ondernemer is verlaagd van 25 naar 10%.

Door een beroep te doen op deze regeling, kan een ondernemer in bepaalde branches een tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen. Het betrof in eerste instantie de volgende branches:

 • Eet- en drinkgelegenheden: o.a. restaurants, cafetaria, eventcatering, cafés
 • Haar- en schoonheidsverzorging: o.a. kappers, pedicures, visagisten
 • Evenementenlocaties en -organisatoren
 • Sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen
 • Bepaalde private culturele instellingen, zoals musea, circussen, theaters, schouwburgen, bioscopen en instellingen voor cultureel onderwijs
 • Rijschoolhouders
 • De reisbranche, zoals reisbemiddelingsbureaus en -organisatoren
 • Casino’s

Sinds vrijdag 27 maart tot en met vrijdag 26 juni 17.00 uur, kunnen de online aanvragen ingediend worden. De regeling is inmiddels open voor bovenstaande branches.
Met ingang van 30 maart 2020 zijn daar ook extra ondernemers in de non-food sector bijgekomen, zoals winkeliers. Echter zijn de desbetreffende SBI-codes nog niet toegevoegd en derhalve kunnen de aanvragen nog niet gedaan worden. Op 7 april j.l. is de lijst met SBI-codes weer verder uitgebreid. Via deze link vindt u de meest actuele lijst: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/04/07/tegemoetkoming-ondernemers-getroffen-sectoren---sbi-codes-uitbreiding.

Inmiddels is er ook een tegemoetkoming voor ondernemers in de getroffen sectoren die geen vestigingsadres hebben anders dan hun privéadres. In eerste instantie vielen deze ondernemers buiten de werking van deze regeling. Deze ondernemers kunnen nu toch in aanmerking komen voor deze regeling, waarbij er wel een verklaring van minimale omvang van de bedrijfsactiviteiten wordt gevraagd. Wat deze minimale omvang moet zijn, wordt helaas niet duidelijk uit de gegeven informatie.

Let erop dat er voor het aanvragen een eHerkenning nodig is voor rechtspersonen. Ondernemers in de inkomstenbelasting (natuurlijke personen) kunnen voor het aanvragen ook gebruik maken van hun DigiD!

Mocht u de aanvraag niet zelf willen of kunnen doen, dan kunnen wij deze aanvraag ook voor u verzorgen. Hiervoor moet wel een schriftelijke machtiging zijn afgegeven. Deze hoeft niet mee met de aanvraag en kan daarom eventueel achteraf overlegd worden. Wij zullen hiervoor contact met u opnemen.

Ingeschreven met een onjuiste SBI-code
Als u er tijdens de aanvraag achter komt dat u bij de Kamer van Koophandel met een verkeerde SBI-code staat ingeschreven, dan heeft het geen zin meer om deze SBI-code te laten aanpassen bij de Kamer van Koophandel. Er wordt namelijk gekeken naar hoe u op 15 maart stond ingeschreven.

Mocht u desondanks van mening zijn dat u toch voor deze tegemoetkoming in aanmerking komt, dan kunt u dat via deze link aangeven: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/melding-niet-aansluitende-sbi-code-wssl.

Update 28 mei 2020

De TOGS-regeling is vervangen voor de regeling Tegemoetkoming vaste lasten MKB (TVL).
De ondernemers die in de branches werkzaam zijn die ook voor de TOGS in aanmerking kwamen, komen ook in aanmerking voor de TVL.

Om in aanmerking te komen voor de TVL moet er sprake zijn van een omzetdaling van tenminste 30%, waar het voor de TOGS nog minimaal 20% moest zijn. De tegemoetkoming kan onder voorwaarden oplopen tot € 50.000.

Waaruit bestaat de Tegemoetkoming Vast Lasten?

 • Deze tegemoetkoming helpt mkb-bedrijven (met maximaal 250 werknemers) bij het betalen van hun vaste lasten. Het gaat om bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de Coronacrisis.
 • Het gaat om vaste kosten die steeds doorlopen, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. Loonkosten horen hier niet bij. Die worden gecompenseerd door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).
 • De tegemoetkoming wordt gebaseerd op het totale omzetverlies. Van het omzetverlies wordt het percentage vaste lasten berekend. Van dat percentage vaste lasten wordt een deel gecompenseerd. De exacte berekening per sector wordt nog uitgewerkt.
 • Deze tegemoetkoming is voor 4 maanden, van 1 juni tot 1 oktober 2020. Aanvragen kan vanaf medio juni 2020 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De exacte datum wordt nog bekendgemaakt.
 • De regeling wordt de komende weken verder uitgewerkt. Meer informatie wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt op deze website en op www.rvo.nl.

Wat zijn de voorwaarden voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten?

 • Het bedrijf heeft maximaal 250 werknemers. Dat is te zien aan de inschrijving in het KVK Handelsregister.
 • Het bedrijf heeft meer dan 30% omzet verloren door de Coronacrisis.
 • De SBI-code van het bedrijf staat op deze lijst met vastgestelde SBI-codes.
 • Het bedrijf is voor 15 maart 2020 opgericht en is ingeschreven in het KVK Handelsregister.
 • Het bedrijf heeft een vestiging in Nederland.
 • Minimaal 1 vestiging van het bedrijf heeft een ander adres dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang. Een uitzondering hierop zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en ambulante handel (waaronder markthandel, taxivervoer, auto- en motorrijscholen en kermisattracties).
 • Het bedrijf is niet failliet en heeft geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.
 • Het bedrijf is geen overheidsbedrijf.
 • De regeling wordt de komende weken verder uitgewerkt.

Kan ik de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) nog steeds aanvragen?
Ja, dat kan. De TOGS loopt tot en met 15 juni 2020. U kunt tot 26 juni 2020 een aanvraag indienen. 

Ik heb al gebruik gemaakt van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS). Kan ik ook gebruik maken van de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)?
Ja, dat kan. De compensatie van de TVL is 4 maanden, van 1 juni tot 1 oktober 2020, en komt bovenop de bijdrage van de TOGS. De TOGS loopt van 15 maart tot en met 15 juni 2020 en is tot uiterlijk 26 juni 2020 aan te vragen.

TOZO 1.0

Als zelfstandig ondernemer kunt u voor een periode van drie maanden aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Zelfstandige ondernemers kunnen de komende drie maanden hun inkomen aanvullen tot € 1.050. Voor echtparen, samenwonenden, kinderen hebben en beide ondernemer zijn geldt een maximum bedrag van € 1.500. Deze regeling is voor zelfstandige ondernemers, onder wie ZZP’ers, die door de Coronacrisis onder het sociaal minimum komen. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. De regeling werkt terug tot 1 maart 2020. Er wordt in verschillende publicaties ook van onze overheid veelal gesproken over ZZP’ers die gebruik zouden kunnen maken van deze regeling. Echter geldt deze regeling voor alle zelfstandige ondernemers.

Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage. Alles is erop gericht dat u uw bedrijf kunt voortzetten. U vraagt deze regeling aan bij de gemeente. Voor een aantal gemeenten in ons werkgebied is het inmiddels mogelijk om aanvragen in te dienen.

De voorwaarden zijn:

 • Gevestigde zelfstandigen, vanaf 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
 • Woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;
 • Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt hoofdzakelijk in Nederland uitgeoefend;
 • Voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • Stond vóór 17 maart 2020 18:45 uur ingeschreven bij de Kamer van Koophandel:
 • Voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar (24 uur per week) werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;
 • Bestaat de onderneming korter dan 1 jaar dan geldt het urencriterium voor het aantal maanden dat is gewerkt;
 • Woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.

Ook een directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een besloten vennootschap kan in principe een beroep doen op de tijdelijke regeling, als deze voldoet aan de wettelijke eisen: het urencriterium, er moet sprake zijn van volledige zeggenschap en van het dragen van de financiële risico’s. Ook dient de DGA naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat zijn/haar B.V. nu geen salaris kan uitbetalen.

TOZO 2.0

De TOZO 2.0 betreft de periode van 1 juni tot 1 oktober en geldt dus voor vier maanden. De voorwaarden voor de TOZO 2.0 zijn gelijk aan de TOZO 1.0 met uitzondering van de toets op het inkomen van de partner. Onder TOZO 1.0 was het niet van invloed op de ondersteuning of de partner inkomen had, voor de TOZO 2.0 is dat wel van invloed.

Indien er sprake is van een partner die een inkomen heeft van boven het sociaal minimum, dan komt de zelfstandig ondernemer niet in aanmerking voor de TOZO 2.0. Van een vermogenstoets is nog steeds geen sprake.

De overheid heeft nog diverse andere regelingen en maatregelen aangekondigd om te zorgen dat u uw bedrijf kunt voortzetten en de werkgelegenheid kunt behouden. Ook veel gemeenten nemen specifieke maatregelen, bijvoorbeeld voor belastinguitstel, dit varieert per gemeente. De specialisten van KRC Van Elderen helpen u graag om te onderzoeken of en hoe deze regelingen voor uw bedrijf zo snel en zo goed mogelijk kunnen worden ingezet.

Ondernemingen met een maximale financiering tot € 2,5 miljoen en die in de kern gezond zijn, kunnen zes maanden uitstel van aflossing krijgen op hun lopende leningen. Hiertoe hebben ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank, Triodos Bank en BNG Bank op 19 maart besloten.

Pensioenuitvoerders gaan werkgevers die door de coronacrisis in dringende problemen komen of zijn gekomen zoveel mogelijk tegemoet komen als deze problemen ervaren bij het betalen van de pensioenpremies. De rechten van werknemers blijven hierbij intact.
Dat hebben de Stichting van de Arbeid en de koepels van pensioenuitvoerders, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars, op 22 maart afgesproken.

Per branche kunnen de maatregelen wel verschillend zijn. Zo is inmiddels bekend dat BpfBouw, het pensioenfonds van de bouwnijverheid, de betaaltermijn voor pensioenpremies in de periode van 1 april tot 1 juni heeft verlengd van 1 naar 2 maanden voor werkgevers aangesloten bij het fonds.

Als de Coronacrisis grote gevolgen heeft voor de omzet en liquiditeit van een bv, dan mogen de bv en aanmerkelijkbelanghouder (ab-houder) gedurende 2020 bij een omzetdaling tijdelijk een lager maandloon afspreken.

Verlaging gebruikelijk loon bij omzetdaling

Ab-houders mogen in 2020 tijdelijk van een lager gebruikelijk loon uitgaan, evenredig aan de omzetdaling van hun bedrijf. Het gebruikelijk loon over 2020 kan worden bepaald met de volgende formule, waarbij de omzet exclusief omzetbelasting (btw) moet worden genomen:
gebruikelijk loon 2020 = gebruikelijk loon 2019 x (omzet 1e 4 maanden 2020 / omzet 1e 4 maanden 2019).

Aan deze verlaging met toepassing van de formule zijn voorwaarden verbonden:

 • De rekening-courantschuld of het dividend mag niet toenemen als gevolg van het lagere gebruikelijk loon.
 • Als de ab-houder feitelijk meer loon heeft genoten dan volgt uit de formule, geldt dat hogere loon. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen als een BV voor de ab-houder gebruik maakt van de NOW. Een eventuele Tozo-uitkering is geen loon en heeft daarom geen gevolgen voor het gebruikelijk loon.
 • Van de verlaging van het gebruikelijk loon via deze formule kan geen gebruik worden gemaakt voor zover de omzet in het jaar 2019 of 2020 beïnvloed is door andere bijzondere oorzaken, zoals oprichting, staking, fusie, splitsing en bijzondere resultaten.

Toepassing van de formule kan er toe leiden dat het loon van de ab-houder lager is dan de wettelijke grenzen van € 46.000, 75% van het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking of het loon van de meestverdienende werknemer. Toepassing van de formule kan niet leiden tot een hoger gebruikelijk loon. Het blijft daarnaast mogelijk op grond van de bestaande wettelijke mogelijkheden een lager gebruikelijk loon aannemelijk te maken.

Niet met terugwerkende kracht verlagen

In 2020 al uitbetaald loon aan de ab-houder kan niet met terugwerkende kracht worden verlaagd. De BV mag het loon van de ab-houder alleen voor de toekomstige maanden in 2020 verlagen.
Voor een ab-houder mag u het gebruikelijk loon voor 2020 dus achteraf bepalen. Dan is duidelijker wat de impact is van de Coronacrisis op de bv. U hebt dan meer inzicht in het bepalen van de hoogte van het gebruikelijk jaarloon.

Verlaging in aangiften loonheffingen

Bij verlaging van het maandloon vermeldt u in de aangiften loonheffingen het loon dat de ab-houder heeft genoten, inclusief het eventuele loon in natura (bijvoorbeeld privégebruik auto). Uiterlijk aan het einde van het kalenderjaar of op het moment waarop de dienstbetrekking eindigt, bepaalt u wat het gebruikelijk loon voor het jaar 2020 is. Als de bv te weinig loon heeft betaald, moet de bv het verschil als loon aangeven en daarover loonheffingen berekenen.

Verzoek om vooroverleg hoeft niet

De bv en ab-houder mogen een tijdelijk lager loon overeenkomen. Daar is geen verzoek om instemming van of vooroverleg met de Belastingdienst voor nodig. U hoeft dus geen verzoek om vooroverleg in te dienen.
Bovenstaande betekent dat aan het eind van 2020 het daadwerkelijk gebruikelijk loon bepaald moet gaan worden. Let er in de tussentijd wel op dat er geen andere liquiditeiten de vennootschap verlaten ten gunste van de ab-houder anders dan het verlaagde salaris. Een stijging van de rekening-courant directie in deze periode zal aan het eind van het jaar alsnog aan het reeds uitbetaalde salaris moeten worden toegevoegd.

In een brief aan alle zorgaanbieders heeft Zorgverzekeraars Nederland laten weten dat zij met een continuïteitsbijdrage-regeling komen. Deze regeling geldt voor alle zorgaanbieders (met of zonder contract) die zorg verlenen die op dit moment valt onder de basisverzekering of de aanvullende zorgverzekering. De regeling geldt nadrukkelijk niet voor zorgaanbieders die betrokken zijn bij hulp aan corona-patiënten en andere acute zorg en voor Wlz-gefinancierde langdurige zorg.

Als belangrijke voorwaarde geldt ook dat wil de zorgaanbieder in aanmerking komen voor deze continuïteitsbijdrage-regeling er geen aanspraak gemaakt wordt op relevante Rijksregelingen in het kader van de coronacrisis. Met uitzondering van dat deel van de zorgkosten dat niet door de zorgverzekeraar wordt vergoed op basis van de zorgverzekering en/of de aanvullende ziektekostenverzekering, behalve voor het deel omzetdaling dat mogelijk resteert na aftrek van de vergoeding door de regeling van zorgverzekeraars.

Via deze link kunt u hierover meer informatie vinden: https://www.zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=4787044352

Het kabinet heeft een breed pakket aan regelingen opgesteld om ondernemers te ondersteunen tijdens de Coronacrisis. Toch hebben het kabinet en de banken de toegang tot liquiditeit voor het kleinere MKB verder vergemakkelijkt, met een aanvullend instrument: de Garantie Klein Krediet Corona (KKC). 

Kleine ondernemer
De KKC is specifiek bedoeld voor in Nederland gevestigde MKB-ondernemers die voor de Coronacrisis voldoende winstgevend waren en die zijn ingeschreven in het handelsregister sinds 1 januari 2019.

Uitgesloten van de KKC zijn ondernemingen waarvan de activiteiten betrekking hebben op onroerend goed of de financiële sector. Ook zorgaanbieders, ondernemingen die actief zijn in de sector visserij en aquacultuur, de primaire productie van landbouwproducten en de sector verwerking en afzet van landbouwproducten, zijn uitgesloten.

Ondernemingen die op 31 december 2019 al in financiële moeilijkheden verkeerden, kunnen geen gebruik maken van de KKC.

Lening met staatsgarantie
De lening dient ter financiering van door de ondernemer geleden of te verwachten verlies aan inkomsten dat door de Coronacrisis is ontstaan of naar verwachting ontstaat tussen 19 maart 2020 en 31 december 2020. De KKC staat open voor kredietaanvragen van minimaal € 10.000 tot en met € 50.000.

De leningovereenkomst die door een financier met een ondernemer wordt gesloten, kan zowel de vorm krijgen van een geldlening als de vorm van krediet in rekening-courant. Het mag hierbij niet gaan om een achtergestelde of een converteerbare lening.

De overheid staat voor 95% garant voor de lening. Door dit hoge garantiepercentage kan een groot aantal ondernemers geholpen worden en kan het kredietbeoordelingsproces grotendeels geautomatiseerd plaatsvinden.

Kredietbeoordeling
Wel blijft een goede toetsing van kredietaanvragen van belang. Dit is traditioneel de expertise van financiers in de markt (bancair en non-bancair). Het gegeven dat financiers een bescheiden risico lopen zorgt ervoor dat zij een financiële prikkel hebben om een goede risicobeoordeling te doen. De risico’s voor de rijksbegroting worden daardoor zo goed mogelijk beperkt. Ook wordt bij de risicobeoordeling zoveel mogelijk gewaarborgd dat alleen kredieten verstrekt worden aan in de kern gezonde bedrijven met terugbetaalcapaciteit.

Het is ook in deze bijzondere situatie van belang dat banken ondernemers met gepaste zorgvuldigheid behandelen. De banken hebben onder meer aangegeven zich te houden aan de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering.

Bij de kredietbeoordeling geldt de aanname dat de omstandigheden per 1 januari 2021 weer genormaliseerd zijn. De onderneming moet in 2019 winstgevend zijn geweest of gemiddeld genomen geweest over minimaal de laatste twee boekjaren.

In totaal mag de onderneming niet meer dan € 250.000 aan leningen hebben uitstaan.

De onderneming mag niet gelijktijdig met de KKC-lening een ander krediet afsluiten en zal dat op korte termijn ook niet doen. Ook mag geen sprake zijn van ander krediet waarvoor de staat borg of garant staat.

Banken en andere geaccrediteerde financiers
De banken gaan de leningen met KKC-garantie aanbieden. Overige financiers kunnen zich daarvoor bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) laten accrediteren.

Looptijd, rente en eenmalige premie, aflossing, borgstelling
De maximale looptijd van de lening is vijf jaar. Het is mogelijk de looptijd op te schorten met een periode van maximaal acht kwartalen, onder gelijktijdige verlenging van de looptijd.

De rente die de financiers jaarlijks aan de ondernemers mogen doorrekenen is maximaal 4% van het uitstaande kredietbedrag. Daarnaast betalen ondernemers aan de staat een eenmalige premie van 2% als vergoeding.

De lening moet, na een eventuele aflossingsvrije periode van maximaal twaalf maanden na verstrekking, op annuïtaire of lineaire basis te worden afgelost. Tussentijds (extra) aflossen is onder voorwaarden toegestaan.

Als de ondernemer een rechtspersoon is of een personenvennootschap met een rechtspersoon als vennoot, geldt een persoonlijke borgstelling van 10% van de hoofdsom van de lening.

Disclaimer: deze informatie is zorgvuldig verzameld en gecheckt, maar kan door nieuwe ontwikkelingen weer ingehaald worden. Neemt u voor de meest actuele stand van zaken contact op met uw adviseur bij KRC Van Elderen.

Advies nodig? Bel ons 


Lees ook het artikel over onze interne maatregelen waarbij wij het advies van het RIVM opvolgen; voor uw en onze veiligheid.