Verbonden
Betrokken
Inlevend
Hart voor ondernemers >

Coronacrisis-update


Een kloppend hart voor uw organisatie: ook als het tegenzit. Wij maken ons er hard voor om u met al onze kennis en ervaring door deze crisis te loodsen.

Van welke (nieuwe) maatregelen kunt u als ondernemer gebruik maken?

Bent u als ondernemer getroffen door de coronacrisis? De specialisten van KRC Van Elderen kijken graag samen met u van welke (overheids-) maatregelen u als ondernemer gebruik kunt maken, zoals:

Heeft u als werkgever te maken met omzetverlies en zoekt u financiële ondersteuning om de loonkosten van uw personeel te betalen? In plaats van de werktijdverkorting kunt u nu een beroep doen op het op 17 maart ingestelde Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). De Werktijdverkortingsregeling is hiermee komen te vervallen. Met een tegemoetkoming uit het Noodfonds kunt u uw werknemers met een vast of flexibel contract blijven doorbetalen. U kunt een tegemoetkoming krijgen voor omzetverlies vanaf 1 maart 2020. De afdeling Personeelsdiensten van KRC Van Elderen kan u als werkgever ondersteunen bij het aanvragen van de financiële ondersteuning bij het UWV.

Op 31 maart 2020 heeft minister Koolmees van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tijdens de persconferentie aan de hand van een brief aan de Tweede Kamer een nadere toelichting gegeven op de voorwaarden van de NOW-regeling en tevens aangegeven dat het UWV in principe vanaf maandag 6 april 2020 aanvragen in behandeling gaat nemen.

De voorwaarden voor de NOW-regeling zijn:

 • Omzetdaling van tenminste 20%. De omzetdaling wordt berekend door de omzet van 2019 te delen door vier en dat af te zetten tegen de omzet in de gekozen driemaands-periode startend op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020.
 • Voor deze benadering is gekozen omdat dit eenvoudig te berekenen is voor ondernemers, maar er wordt onderkend dat dit nadelig kan uitpakken voor ondernemers die normaal gesproken in deze periode een piek in de omzet (seizoenspatronen) hebben of voor snelgroeiende ondernemers.
 • Gegeven de benodigde eenvoud van de regeling, welke noodzakelijk is om op zeer korte termijn zeer veel aanvragen te kunnen behandelen, is een correctie daarvoor niet mogelijk.
 • Omzetdaling moet op concernniveau bepaald worden. Als een concern als geheel minder dan 20% omzetverlies heeft, krijgen afzonderlijke stilliggende onderdelen van dat concern geen tegemoetkoming. Het is aan het concern om, als het hele concern geen of beperkt omzetverlies heeft, verantwoordelijkheid te nemen voor de werknemers van onderdelen met meer omzetverlies.

Update 22 april 2020:
Onder nadere voorwaarden is het ook voor individuele werkmaatschappijen binnen het concern mogelijk om bij een omzetverlies van minimaal 20% toch de tegemoetkoming aan te vragen. De nadere voorwaarden zijn in hoofdlijnen als volgt:

 • Concerns, waarvan een werkmaatschappij een beroep op de tegemoetkoming doet, moeten verklaren over 2020 geen dividend of bonussen uit te keren of eigen aandelen terug te kopen tot aan en inclusief de datum van de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening over 2020 wordt vastgesteld;
 • De werkmaatschappij (de werkgever) met 20 of meer werknemers moet met de belanghebbende verenigingen van werknemers, en bij gebreke daarvan een andere vertegenwoordiging van werknemers, een akkoord bereikt hebben over werkbehoud bij de werkmaatschappij. Daar waar een CAO van toepassing is, zullen dit veelal de vakbonden zijn;
 • Er mag binnen het concern geen sprake zijn van een personeelsvennootschap. Dat wil zeggen een vennootschap waar al het personeel in loondienst is en van daaruit wordt gedetacheerd aan de andere vennootschappen binnen het concern;
 • Verder zullen er in de standaarden van de accountants een aantal controlewaarborgen ingebouwd worden, hierbij moet gedacht worden aan:
  - Het schuiven met opdrachten binnen het concern;
  - Uitlenen van personeel naar een andere vennootschap binnen het concern;
  - Het te hanteren transferpricing-systeem mag niet afwijken van het gehanteerde systeem in 2019.

Wilt u meer weten over deze aangepaste concernregeling, neem dan contact op met een van onze adviseurs.

 • De subsidie wordt gerelateerd aan het percentage van de omzetdaling. Het percentage van 90% van de totale loonsom is een maximumpercentage dat zal worden uitbetaald bij een omzetdaling van 100%. Is de omzetdaling lager, dan zal de subsidie evenredig lager worden vastgesteld.
 • De subsidie bedraagt maximaal 90% van de loonsom over de driemaands-periode maart 2020 tot en met mei 2020. Voor de loonsom wordt van het sociale verzekeringsloon uit tegenwoordige dienstbetrekkingen uitgegaan. Ook aanvullende lasten en kosten zoals werkgeverspremies en werknemersbijdragen aan pensioen en de opbouw van vakantiebijslag worden gecompenseerd. Ter bespoediging van de aanvraagprocedure is gekozen voor een opslag voor werkgeverslasten van 30% voor alle gevallen.
 • Als loon wordt maximaal twee keer het maximumdagloon per maand per individuele werknemer in aanmerking genomen. Loon boven € 9.538 per maand komt derhalve niet voor subsidie in aanmerking.
 • Aanvraag dient per loonheffingnummer te geschieden, indien er meerdere zijn. Let er hierbij op dat bij elke aanvraag dezelfde omzetdaling gebruikt wordt.
 • Aan werkgevers wordt gevraagd om zoveel mogelijk de salarissen door te betalen, ook daar waar het wettelijk gezien niet noodzakelijk is. Hierbij valt te denken aan werknemers met nul-urencontracten. Deze loonkosten vallen ook onder deze regeling.
 • Uitbetaling van het voorschot gebeurt in drie termijnen waarbij er wordt gestreefd dat de eerste uitbetaling plaatsvindt binnen 2 tot 4 weken na de aanvraag. Het voorschot bedraagt 80% van de toegekende tegemoetkoming.
 • Zodra er een beroep wordt gedaan op de NOW-regeling committeert de werkgever zicht om gedurende de periode waarvoor de tegemoetkoming wordt ontvangen geen aanvraag indient bij het UWV voor ontslag op bedrijfseconomische gronden.
 • Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dient de werkgever vaststelling van de subsidie aan te vragen. In beginsel is hierbij een accountantsverklaring vereist. Er wordt naar gestreefd om binnen vier weken na publicatie van de regeling duidelijkheid te geven onder welke grens een accountantsverklaring niet is vereist.
 • Binnen 22 weken na ontvangst van deze aanvraag zal UWV de definitieve subsidie vaststellen. Bij de afrekening kan sprake zijn van een nabetaling of, als bijvoorbeeld om het omzetverlies lager is uitgevallen, terugvordering.

In een voetnoot in de brief aan de Tweede Kamer staat nadrukkelijk te lezen dat DGA’s niet onder deze regeling vallen. Zij kunnen een beroep doen op de regeling genoemd onder punt 5: Extra ondersteuning zelfstandige ondernemers.

Let er op dat reeds ingediende, maar nog niet behandelde aanvragen voor de werktijdverkortingsregeling, worden gezien als een verzoek voor de NOW-regeling. Het UWV zal hiervoor nog wel aanvullende informatie opvragen, hierbij valt te denken aan de omvang van de omzetdaling.

Neem voor vragen over het Noodfonds of hulp bij de aanvraag hiervan, contact op met uw contactpersoon van de afdeling Personeelsdiensten of een van onze andere adviseurs. Zij helpen u graag verder.

U kunt als getroffen ondernemer uitstel van betaling van belasting aanvragen. De relatiebeheerders en belastingadviseurs van KRC Van Elderen kunnen u hierbij helpen.

Er zijn op dit moment twee mogelijkheden voor het aanvragen van uitstel van betaling:

 • Bijzonder uitstel van betaling voor drie maanden;
 • Bijzonder uitstel van betaling langer dan drie maanden.


Bijzonder uitstel van betaling voor drie maanden

De Belastingdienst heeft op het forum voor fiscaal dienstverleners een nadere toelichting gegeven over de uitleg van het uitstel van betaling voor drie maanden. In onderstaand voorbeeld wordt dit duidelijk gemaakt.

“Uw klant ontvangt een naheffingsaanslag loonheffingen (LH) over het tijdvak februari. De dagtekening is 21 april 2020 en de uiterste betaaldatum 5 mei 2020. Met dagtekening 1 mei 2020 dient u voor uw klant een verzoek om bijzonder uitstel in. De invordering wordt dan opgeschort tot 1 augustus 2020. 
Met dagtekening 21 mei 2020 volgt de naheffingsaanslag LH maart. U hoeft voor uw klant voor deze aanslag niet afzonderlijk uitstel te vragen. De Belastingdienst schort de invordering ook voor deze aanslag automatisch op tot 1 augustus 2020. Beide aanslagen moeten dus 1 augustus betaald zijn.”

Het komt er kort gezegd op neer dat de dagtekening van het eerste verzoek om uitstel van betaling leidend is voor de datum waarop de drie maanden uitstel eindigen.
Bovenstaande geldt voor alle aanslagen die zijn of worden opgelegd in de periode tot 19 juni 2020.

De aanvraag voor bijzonder uitstel van betaling voor drie maanden kan op dit moment op twee manieren:

 1. Online met het formulier te vinden via de volgende link: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/hoe-vraag-ik-voor-3-maanden-bijzonder-uitstel-van-betaling-aan-vanwege-de-coronacrisis
 2. Schriftelijk naar het volgende adres: Belastingdienst, Postbus 100, 6400 AC Heerlen

U kunt het verzoek tot bijzonder uitstel van betaling pas indienen nadat u (naheffings)aanslagen hebt ontvangen. Zodra u een verzoek voor bijzonder uitstel van betaling voor drie maand hebt ingediend geldt dit verzoek ook voor alle nieuwe belastingaanslagen in de periode tot 19 juni 2020, mits deze belastingsoorten in het verzoek vermeld waren.

Als blijkt dat u aan deze drie maanden uitstel niet voldoende heeft, dan zult u een nieuw verzoek tot uitstel van betaling moet indienen. Waarbij de kans groot is dat de Belastingdienst om aanvullende informatie zal gaan vragen.


Bijzonder uitstel van betaling langer dan drie maanden

Mocht u nu al weten dat uitstel van drie maanden te kort voor u is, dan kunt u ook voor een langere periode uitstel aanvragen. Dit kan alleen nog maar schriftelijk naar het hiervoor genoemde adres. Let op: deze aanvraag kan dus NIET via het online formulier!

Indien u op dit moment openstaande belastingaanslagen met een totale schuld lager dan € 20.000 heeft, dan volstaat het genoemde schriftelijke verzoek waarin u de omstandigheden aangeeft waardoor uw onderneming is getroffen door de coronacrisis.

Is de totale schuld op de openstaande belastingaanslagen groter dan € 20.000 dan moet er aanvullende informatie meegestuurd worden. Naast dat u aangeeft waardoor uw onderneming is getroffen door de coronacrisis zal er ook direct een verklaring van een derde-deskundige overlegd moeten worden. De relatiebeheerders en belastingadviseurs van KRC Van Elderen kunnen u hierbij helpen.

Voor welke belastingsoorten

Het verzoek tot uitstel van betaling geldt alleen voor de aanslagen:

 • inkomstenbelasting,
 • Zorgverzekeringswet,
 • vennootschapsbelasting,
 • loonheffingen
 • omzetbelasting (btw),
 • kansspelbelasting,
 • accijns,
 • verbruiksbelasting alcoholvrije dranken,
 • assurantiebelasting,
 • verhuurderheffing,
 • energie- en andere milieubelastingen.

Voor alle andere belastingen geldt dit dus niet.


Melding betalingsonmacht

Normaal gesproken moet er bij niet betalen van omzet- en/of loonbelasting in geval van rechtspersonen binnen 14 dagen melding betalingsonmacht gedaan worden. Op de site van de Belastingdienst staat dat het indienen van het verzoek van uitstel van betaling ook wordt gezien als het doen van een melding van betalingsonmacht. De melding zal hierdoor in principe te laat zijn omdat het verzoek van uitstel van betaling buiten de 14 dagen termijn ingediend zal worden. Het Ministerie van Financiën heeft besloten dat er geen afzonderlijke melding betalingsonmacht meer gedaan hoeft te worden en dat het verzoek tot uitstel van betaling ook een tijdige rechtsgeldige melding betalingsonmacht is, ondanks dat deze buiten de termijn van 14 dagen gedaan is.

Als u problemen heeft om voor uw onderneming een banklening of bankgarantie te krijgen, kunt u gebruik maken van de regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO). Met de GO-regeling kunt u als ondernemer 50% overheidsgarantie krijgen op bankleningen en bankgaranties (minimaal 1,5 miljoen - maximaal 150 miljoen euro per onderneming).
De GO-regeling is er voor (middel)grote ondernemingen die substantiële activiteiten in Nederland hebben en daarnaast bevredigende rentabiliteits- en continuïteitsperspectieven hebben. Daarnaast voorziet de GO-regeling alleen in zogenaamd nieuw geld en is dus niet bedoeld voor bijvoorbeeld een herfinanciering.

Als u liquiditeitsproblemen hebt of voorziet, kan een tijdelijke verruiming van uw rekening-courant krediet of een overbruggingskrediet mogelijk helpen. Voor het MKB staat hier het BMKB-krediet open. De BMKB is een borgstellingsregeling van de overheid waarmee u die financiële ruimte kunt vinden.

De criteria voor het BMKB-krediet zijn:

 • het bedrijf staat in Nederland geregistreerd;
 • het bedrijf heeft een gezond toekomstperspectief;
 • het bedrijf heeft maximaal 250 (FTE) werknemers;
 • het bedrijf heeft een jaaromzet tot € 50 miljoen of;
 • het bedrijf heeft een balanstotaal tot € 43 miljoen.

De belangrijkste kenmerken van het BMKB-krediet zijn:

 • De maximale kredietruimte voor een ondernemer bedraagt € 1.500.000.
 • De omvang van het borgstellingskrediet wordt verhoogd van 50% naar 75%.
 • De verruiming in rekeningcourant krediet is maximaal 2 jaar.
 • Borgstellingsprovisie is nog niet bekend.
 • Op het BMKB-krediet is maximaal 90% overheidsborgstelling van toepassing.
 • De persoonlijke borgstelling van de ondernemer is verlaagd van 25 naar 10%.

Door een beroep te doen op deze regeling, kan een ondernemer in bepaalde branches een tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen. Het betrof in eerste instantie de volgende branches:

 • Eet- en drinkgelegenheden: o.a. restaurants, cafetaria, eventcatering, cafés
 • Haar- en schoonheidsverzorging: o.a. kappers, pedicures, visagisten
 • Evenementenlocaties en -organisatoren
 • Sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen
 • Bepaalde private culturele instellingen, zoals musea, circussen, theaters, schouwburgen, bioscopen en instellingen voor cultureel onderwijs
 • Rijschoolhouders
 • De reisbranche, zoals reisbemiddelingsbureaus en -organisatoren
 • Casino’s

Sinds vrijdag 27 maart tot en met vrijdag 26 juni 17.00 uur, kunnen de online aanvragen ingediend worden. De regeling is inmiddels open voor bovenstaande branches.
Met ingang van 30 maart 2020 zijn daar ook extra ondernemers in de non-food sector bijgekomen, zoals winkeliers. Echter zijn de desbetreffende SBI-codes nog niet toegevoegd en derhalve kunnen de aanvragen nog niet gedaan worden. Op 7 april j.l. is de lijst met SBI-codes weer verder uitgebreid. Via deze link vindt u de meest actuele lijst: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/04/07/tegemoetkoming-ondernemers-getroffen-sectoren---sbi-codes-uitbreiding.

Inmiddels is er ook een tegemoetkoming voor ondernemers in de getroffen sectoren die geen vestigingsadres hebben anders dan hun privéadres. In eerste instantie vielen deze ondernemers buiten de werking van deze regeling. Deze ondernemers kunnen nu toch in aanmerking komen voor deze regeling, waarbij er wel een verklaring van minimale omvang van de bedrijfsactiviteiten wordt gevraagd. Wat deze minimale omvang moet zijn, wordt helaas niet duidelijk uit de gegeven informatie.

Let erop dat er voor het aanvragen een eHerkenning nodig is voor rechtspersonen. Ondernemers in de inkomstenbelasting (natuurlijke personen) kunnen voor het aanvragen ook gebruik maken van hun DigiD!

Mocht u de aanvraag niet zelf willen of kunnen doen, dan kunnen wij deze aanvraag ook voor u verzorgen. Hiervoor moet wel een schriftelijke machtiging zijn afgegeven. Deze hoeft niet mee met de aanvraag en kan daarom eventueel achteraf overlegd worden. Wij zullen hiervoor contact met u opnemen.

Ingeschreven met een onjuiste SBI-code
Als u er tijdens de aanvraag achter komt dat u bij de Kamer van Koophandel met een verkeerde SBI-code staat ingeschreven, dan heeft het geen zin meer om deze SBI-code te laten aanpassen bij de Kamer van Koophandel. Er wordt namelijk gekeken naar hoe u op 15 maart stond ingeschreven.

Mocht u desondanks van mening zijn dat u toch voor deze tegemoetkoming in aanmerking komt, dan kunt u dat via deze link aangeven: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/melding-niet-aansluitende-sbi-code-wssl.

Als zelfstandig ondernemer kunt u voor een periode van drie maanden aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Zelfstandige ondernemers kunnen de komende drie maanden hun inkomen aanvullen tot € 1.050. Voor echtparen, samenwonenden, kinderen hebben en beide ondernemer zijn geldt een maximum bedrag van € 1.500. Deze regeling is voor zelfstandige ondernemers, onder wie ZZP’ers, die door de coronacrisis onder het sociaal minimum komen. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. De regeling werkt terug tot 1 maart 2020. Er wordt in verschillende publicaties ook van onze overheid veelal gesproken over ZZP’ers die gebruik zouden kunnen maken van deze regeling. Echter geldt deze regeling voor alle zelfstandige ondernemers.

Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage. Alles is erop gericht dat u uw bedrijf kunt voortzetten. U vraagt deze regeling aan bij de gemeente. Voor een aantal gemeenten in ons werkgebied is het inmiddels mogelijk om aanvragen in te dienen.

De voorwaarden zijn:

 • Gevestigde zelfstandigen, vanaf 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
 • Woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;
 • Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt hoofdzakelijk in Nederland uitgeoefend;
 • Voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • Stond vóór 17 maart 2020 18:45 uur ingeschreven bij de Kamer van Koophandel:
 • Voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar (24 uur per week) werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;
 • Bestaat de onderneming korter dan 1 jaar dan geldt het urencriterium voor het aantal maanden dat is gewerkt;
 • Woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.

Ook een directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een besloten vennootschap kan in principe een beroep doen op de tijdelijke regeling, als deze voldoet aan de wettelijke eisen: het urencriterium, er moet sprake zijn van volledige zeggenschap en van het dragen van de financiële risico’s. Ook dient de DGA naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat zijn/haar B.V. nu geen salaris kan uitbetalen.

De overheid heeft nog diverse andere regelingen en maatregelen aangekondigd om te zorgen dat u uw bedrijf kunt voortzetten en de werkgelegenheid kunt behouden. Ook veel gemeenten nemen specifieke maatregelen, bijvoorbeeld voor belastinguitstel, dit varieert per gemeente. De specialisten van KRC Van Elderen helpen u graag om te onderzoeken of en hoe deze regelingen voor uw bedrijf zo snel en zo goed mogelijk kunnen worden ingezet.

Ondernemingen met een maximale financiering tot € 2,5 miljoen en die in de kern gezond zijn, kunnen zes maanden uitstel van aflossing krijgen op hun lopende leningen. Hiertoe hebben ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank, Triodos Bank en BNG Bank op 19 maart besloten.

Pensioenuitvoerders gaan werkgevers die door de coronacrisis in dringende problemen komen of zijn gekomen zoveel mogelijk tegemoet komen als deze problemen ervaren bij het betalen van de pensioenpremies. De rechten van werknemers blijven hierbij intact.
Dat hebben de Stichting van de Arbeid en de koepels van pensioenuitvoerders, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars, op 22 maart afgesproken.

Per branche kunnen de maatregelen wel verschillend zijn. Zo is inmiddels bekend dat BpfBouw, het pensioenfonds van de bouwnijverheid, de betaaltermijn voor pensioenpremies in de periode van 1 april tot 1 juni heeft verlengd van 1 naar 2 maanden voor werkgevers aangesloten bij het fonds.

Als de coronacrisis grote gevolgen heeft voor de omzet en liquiditeit van een bv, mogen de bv en aanmerkelijkbelanghouder gedurende 2020 tijdelijk een lager maandloon afspreken. Aan het einde van het jaar stelt de bv het gebruikelijk jaarloon voor 2020 vast en vermeldt dit in de aangifte loonheffingen.

Voor een aanmerkelijkbelanghouder (ab-houder) mag u het gebruikelijk loon voor 2020 dus achteraf bepalen. Dan is duidelijker wat de impact is van de coronacrisis op de bv. U hebt dan meer inzicht in het bepalen van de hoogte van het gebruikelijk jaarloon.

Niet met terugwerkende kracht verlagen

Loon dat de ab-houder al genoten heeft over verstreken perioden in 2020, kan niet teruggedraaid worden. De bv en ab-houder kunnen alleen over toekomstige maanden in 2020 het loon verlagen.

Verlaging in aangiften loonheffingen

Bij verlaging van het maandloon vermeldt u in de aangiften loonheffingen het loon dat de ab-houder heeft genoten, inclusief het eventuele loon in natura (bijvoorbeeld privégebruik auto). Uiterlijk aan het einde van het kalenderjaar of op het moment waarop de dienstbetrekking eindigt, bepaalt u wat het gebruikelijk loon voor het jaar 2020 is. Als de bv te weinig loon heeft betaald, moet de bv het verschil als loon aangeven en daarover loonheffingen berekenen.

Verzoek om vooroverleg hoeft niet

De bv en ab-houder mogen een tijdelijk lager loon overeenkomen. Daar is geen verzoek om instemming van of vooroverleg met de Belastingdienst voor nodig. U hoeft dus geen verzoek om vooroverleg in te dienen.
Bovenstaande betekent dat aan het eind van 2020 het daadwerkelijk gebruikelijk loon bepaald moet gaan worden. Let er in de tussentijd wel op dat er geen andere liquiditeiten de vennootschap verlaten ten gunste van de ab-houder anders dan het verlaagde salaris. Een stijging van de rekening-courant directie in deze periode zal aan het eind van het jaar alsnog aan het reeds uitbetaalde salaris moeten worden toegevoegd.

In een brief aan alle zorgaanbieders heeft Zorgverzekeraars Nederland laten weten dat zij met een continuïteitsbijdrage-regeling komen. Deze regeling geldt voor alle zorgaanbieders (met of zonder contract) die zorg verlenen die op dit moment valt onder de basisverzekering of de aanvullende zorgverzekering. De regeling geldt nadrukkelijk niet voor zorgaanbieders die betrokken zijn bij hulp aan corona-patiënten en andere acute zorg en voor Wlz-gefinancierde langdurige zorg.

Als belangrijke voorwaarde geldt ook dat wil de zorgaanbieder in aanmerking komen voor deze continuïteitsbijdrage-regeling er geen aanspraak gemaakt wordt op relevante Rijksregelingen in het kader van de coronacrisis. Met uitzondering van dat deel van de zorgkosten dat niet door de zorgverzekeraar wordt vergoed op basis van de zorgverzekering en/of de aanvullende ziektekostenverzekering, behalve voor het deel omzetdaling dat mogelijk resteert na aftrek van de vergoeding door de regeling van zorgverzekeraars.

Via deze link kunt u hierover meer informatie vinden: https://www.zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=4787044352

Disclaimer: deze informatie is zorgvuldig verzameld en gecheckt, maar kan door nieuwe ontwikkelingen weer ingehaald worden. Neemt u voor de meest actuele stand van zaken contact op met uw adviseur bij KRC Van Elderen.

Advies nodig? Bel ons 


Lees ook het artikel over onze interne maatregelen waarbij wij het advies van het RIVM opvolgen; voor uw en onze veiligheid.