Zijn de kosten wel gemaakt voor belaste handelingen, dus heb je recht op BTW vooraftrek als ondernemer ?
Nieuws - 3 augustus 2022

Zijn de kosten wel gemaakt voor belaste handelingen, dus heb je recht op BTW vooraftrek als ondernemer ?

 

Het Hof Den Haag heeft onlangs uitspraak gedaan omtrent de vraag of een ondernemer recht heeft op vooraftrek t.a.v. twee facturen die betrekking hebben op het vervaardigen van een schetsontwerp, een schetsontwerp dat, voorafgaand aan het opstellen van een aannemingsovereenkomst, zal worden voorgelegd aan de welstandscommissie en getoetst aan het bestemmingsplan.

De kern in de zaak is gelegen in het feit wat het zakelijke karakter is van dergelijke uitgaven, dus of die gericht zijn op BTW belaste handelingen.

Op grond van de wet is BTW als voorbelasting aftrekbaar als deze door andere ondernemers ter zake van door hen aan de ondernemer verrichte leveringen en verleende diensten in rekening is gebracht op een op de voorgeschreven wijze opgemaakte factuur, voor zover de goederen en de diensten door de ondernemer worden gebruikt voor belaste handelingen. Op belastingplichtige rust de bewijslast om aannemelijk te maken dat en in hoeverre er recht bestaat op aftrek van voorbelasting.

Het Hof stelt voorop dat recht op aftrek van voorbelasting bestaat indien en voor zover belastingplichtige kosten maakt voor de bouw van een kantoor, dat zij in het kader van haar onderneming zal gebruiken. Belastingplichtige heeft evenwel niet, ook niet nadat daarom diverse malen is gevraagd, de Inspecteur het schetsontwerp of enig ander objectief gegeven waaruit de voorgenomen bouw van een kantoorgebouw blijkt, overgelegd. 

Moraal van het verhaal is in deze dat als er BTW aftrek wordt geclaimd, het dossier rond moet zijn en men in voorkomend geval eenvoudig bewijsmateriaal kan aanleveren dat de uitgaven zijn gedaan voor BTW belaste handelingen.