Actueel
Wel of niet BTW verschuldigd over subsidie?

Wel of niet BTW verschuldigd over subsidie?

14 april 2020
Categorie: Nieuws

Een subsidie is volgens de Wet omzetbelasting ‘een aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten’. Voor de BTW-heffing wordt vaak onderscheid gemaakt tussen drie soorten subsidies:

  • Prijssubsidies; het gaat hier om een subsidie die specifiek aan de subsidieontvanger wordt verstrekt in de vorm van een vergoeding om een bepaald goed te leveren of een bepaalde dienst te verrichten.
    Daarnaast moet de hoogte van de subsidie toenemen (afnemen) als het aantal leveringen of verrichte diensten toeneemt (afneemt). Dan vormt de subsidie een onderdeel van de prijs en is deze met BTW belast.
  • Exploitatiesubsidies; deze subsidie wordt alleen verstrekt om de exploitatietekorten van bepaalde activiteiten te dekken. Van belang hierbij is dat de hoogte van de subsidie ‘vaststaat’ en niet afhangt van de door de subsidieontvanger verrichte hoeveelheid leveringen of diensten. Een echte exploitatiesubsidie is dan ook niet onderworpen aan de BTW-heffing.
  • Verbruikssubsidies; hiervan is sprake als feitelijk betaald wordt voor dienstverlening. Een voorbeeld daarvan is een subsidie die de overheid aan een ondernemer verstrekt voor het verrichten van onderzoek en de resultaten van dit onderzoek gebruikt voor zijn eigen beleid. Deze subsidies zijn belastbaar voor de BTW. 

Of u BTW moet betalen over een bepaalde subsidie hangt af van de voorwaarde waaronder de subsidie wordt verstrekt en dus zult u deze altijd op haar individuele merites moeten beoordelen.

Terug