Actueel
Verzekeringsplicht dga

Verzekeringsplicht dga

15 april 2020
Categorie: Nieuws

In de Regeling Aanwijzing DGA is uitgewerkt wie voor de werknemersverzekeringen kwalificeert als dga. De dga is niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. ‘Statutair bestuurderschap’ en ‘stemrecht’ zijn hierbij de cruciale begrippen. De huidige regeling is van toepassing vanaf 1 januari 2016. Voor de jaren 1997 t/m 2015 golden andere regels.

Een dga staat in dienstbetrekking tot zijn eigen bv. Daardoor is hij in beginsel ook verzekerd voor de werknemersverzekeringen (WW, WIA, WAO en ZW). In de relevante werknemersverzekeringswetten wordt de dga echter expliciet uitgezonderd van verzekeringsplicht. De Regeling Aanwijzing DGA dient als verduidelijking van het begrip ‘dga’ en bevat dan ook nadere regels.

Wijziging in verzekeringsplicht
De Regeling Aanwijzing dga is ingevoerd zonder overgangsrecht. Dit kan betekenen dat een niet verzekerde dga vanaf 1 januari 2016 wel verzekerd is. Op verzoek kan de situatie worden voorgelegd aan het UWV. Als sprake is van verzekeringsplicht dan is de vennootschap verplicht om premies werknemersverzekeringen in te houden. Deze premies komen volledig voor rekening van de werkgever en kunnen niet op de dga worden verhaald. De dga is in dat geval verzekerd voor dezelfde risico’s (bijvoorbeeld ziekte, ontslag) als gewone werknemers.

Blijkt er vanaf 1 januari 2016 geen sprake (meer) te zijn van verzekeringsplicht dan zijn de premies werknemersverzekeringen niet langer verschuldigd. Voor eventueel ten onrechte ingehouden en afgedragen premies kan een teruggaveverzoek worden ingediend bij de Belastingdienst.

Conclusie
Een directeur is niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen als het antwoord op vraag 1 en vraag 2 positief is en bovendien ook het antwoord op vraag 3 of vraag 4 positief is:

  1. Is de directeur statutair bestuurder? en
  2. Houdt de bestuurder aandelen? En
  3. Kan de bestuurder op grond van de statuten zijn eigen ontslag tegenhouden? of
  4. Heeft de bestuurder een economisch belang dat (nagenoeg) gelijk is aan het economisch belang van de andere bestuurders?

Voor nadere informatie omtrent dit onderwerp kunt u contact opnemen met onze afdeling personeelsdiensten en/of een van onze andere adviseurs.

Terug