Vergoeden studiekosten kind van werknemer
Nieuws - 9 augustus 2021

Vergoeden studiekosten kind van werknemer

 

Hebt u werknemers in dienst met studerende kinderen? Dan kunt u de studiekosten van deze kinderen vergoeden. U kunt zo’n studietoelage op 4 verschillende manieren toekennen:

a.    U kent een vergoeding toe aan de werknemer;

b.    U kent een vergoeding toe aan de werknemer die u aanwijst als eindheffingsloon;

c.    U kent het kind een zelfstandig recht toe op een vergoeding;

d.    Een studiefonds kent een vergoeding toe aan de werknemer.

Ad a.  Vergoeding aan de werknemer

Als u de vergoeding aan de werknemer betaalt, is dit een voordeel voor de werknemer. Als u dit niet aanwijst als eindheffingsloon, is dit belast loon. Op dit loon moet u op de gebruikelijke manier loonbelasting/ premie volksverzekeringen inhouden. U betaalt over de vergoeding ook de werkgeversbijdrage Zvw en premies werknemersverzekeringen.

Ad b.  Eindheffingsloon werknemer

U mag de vergoeding aan de werknemer ook aanwijzen als eindheffingsloon. U moet wel voldoen aan de gebruikelijkheidstoets. Voor deze vergoeding geldt geen gerichte vrijstelling, dus dit komt ten laste van de vrije ruimte. Als u geen vrije ruimte meer hebt, betaalt u 80% eindheffing.

Ad c.   Vergoeding aan het kind

Heeft het kind een zelfstandig recht op de studietoelage en betaalt u de toelage rechtstreeks aan het studerend kind? Dan is dit voor het kind loon uit een bestaande dienstbetrekking van een ander. U houdt op de gebruikelijke manier loonbelasting/ premie volksverzekeringen in (groene tabel).

Ad d.  Studiefonds

Als u een studietoelage voor het kind betaalt uit een studiefonds aan de werknemer, is dit geen belast loon als het fonds voldoet aan de volgende voorwaarden:

-      Het gaat niet om uitkeringen en verstrekkingen voor adoptie, overlijden, ziekte invaliditeit en bevalling.

-      De werknemer heeft geen vrijgestelde aanspraak op de uitkeringen of verstrekkingen.

-      Werknemers die aan het fonds bijdragen hebben de laatste 5 jaar gezamenlijk minstens evenveel bijgedragen als de werkgever. Als het fonds nog geen 5 jaar bestaat, gaat u uit van de periode vanaf de oprichting van het fonds.

-      Bijdragen van de werknemer aan het fonds houdt u in op het nettoloon.