Actueel
Veel voorkomende vormen van aansprakelijkheid

Veel voorkomende vormen van aansprakelijkheid

2 november 2018
Categorie: Nieuws

Bij aansprakelijkheid moet een derde betalen. Wel heeft de aansprakelijkgestelde een regresrecht d.w.z. hij krijgt een (dubieuze) vordering op de oorspronkelijke belastingschuldige.  

Ketenaansprakelijkheid de (hoofd)aannemer wordt aansprakelijk gesteld voor de door de onderaannemers verschuldigde Loonheffing. Veelal wordt een deel van de onder-aanneemsom (het geschatte bedrag aan loonheffing dat de onderaannemer a.g.v. de opdracht moet betalen) op een G(eblokkerde)-rekening gestort.
Met deze G-rekening kan de onderaannemer alleen aan de Belastingdienst betalen. 

Bestuurdersaansprakelijkheid. De bestuurder wordt in diens privé-vermogen aangesproken op de schulden van de rechtspersoon (zoals een BV) zoals verschuldigde loonheffing en/of BTW. Indien aan alle formaliteiten is voldaan (lees: tijdige melding van betalingsonmacht), kan een bestuurder uitsluitend aansprakelijk gesteld worden in geval van kennelijk onbehoorlijk bestuur.

Fiscale eenheid Vpb of BTW: alle concernonderdelen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de FE-schuld.

Terug