Actueel
Uitstellen uitbrengen jaarrekening 2019 dient weloverwogen te worden besloten!

Uitstellen uitbrengen jaarrekening 2019 dient weloverwogen te worden besloten!

18 mei 2020
Categorie: Nieuws

Als gevolg van de mogelijke gevolgen van het coronavirus is in de media de nodige aandacht geschonken aan het uitstellen van het opmaken van de jaarrekeningen over 2019, omdat het coronavirus met de nodige gevolgen van dien daarvoor een gegronde reden is. 

Een van de redenen is dat er gerede twijfel bestaat ten aanzien van de duurzame bedrijfsuitoefening; een andere reden is dat er een accountantscontrole op de jaarrekening van toepassing is en de accountant niet voldoende en geschikte controle- informatie kan verkrijgen. Daarnaast kan het vormen van de zogenaamde ‘coronareserve’ in de jaarrekening 2019 een reden zijn om de jaarrekening over 2019 nog niet op te maken, omdat men nog onvoldoende inzicht heeft in het mogelijke verlies over 2020. 

Van overheidswege is bovenstaande ook gefaciliteerd. Besturen van besloten vennootschappen en dergelijke kunnen eenvoudiger besluiten om het opmaken en het deponeren van de jaarrekening over 2019 uit te stellen. 

Indien wordt besloten of indien men overweegt te besluiten om het opmaken van de jaarrekening over 2019 uit te stellen, dient men eventuele ‘nadelige gevolgen’ wel te overwegen.

Het uitstellen van het opmaken van de jaarrekening heeft onder andere de volgende ‘nadelige gevolgen’:

  1. Voor het aanvragen of wijzigen van een financiering dienen recente cijfers bij banken te worden aangeleverd. Het niet kunnen beschikken over de laatste jaarcijfers kan tot gevolg hebben dat een financiering niet of niet tijdig kan worden verstrekt.
  2. Vele kredietverzekeraars stellen aan de hand van publicatiestukken vast of u als afnemer de leverancier kunt betalen. Indien deze cijfers niet voorhanden zijn, kan dit voor uw leverancier een hogere premie en/of een lagere dekking tot gevolg hebben.
  3. Bij overige gebruikers van de jaarrekening kan het niet opmaken van de jaarrekening de nodige onzekerheden, al dan niet gegrond, oproepen.

Is er een beter alternatief? Indien mogelijk, is het wellicht beter om de jaarrekening over 2019 zo snel mogelijk uit te brengen en onder gebeurtenissen na balansdatum en onder de algemene grondslagen onder de kop ‘informatieverschaffing over continuïteit’ de huidige situatie en de inschatting van de gevolgen van het coronavirus voor de duurzame voortzetting van de bedrijfsuitoefening en voor de komende twaalf maanden in het bijzonder uit een te zetten. Bij gerede twijfel over de continuïteit dient dit expliciet te worden vermeld. 

Gezien de mogelijke impact van het coronavirus adviseren wij u, ook al hebben de gevolgen van het coronavirus geen invloed op de bedrijfsuitoefening, onder de gebeurtenissen na balansdatum en onder de algemene grondslagen de situatie waarin de vennootschap zich bevindt te omschrijven. De gebruiker van de jaarrekening hoeft dan zelf geen inschatting te maken of er terecht niets is vermeld. Het coronavirus raakt ons allemaal en laten we in deze ook aan de ander denken!

Terug