Actueel
Uitkeren van dividend? Doe de balanstest!

Uitkeren van dividend? Doe de balanstest!

21 augustus 2019
Categorie: Nieuws

Indien je als DGA dividend wilt uitkeren zou er zowel een balanstest als een uitkeringstest moeten plaatsvinden. Wat is dit nou?

Balanstest
Als Besloten Vennootschap (B.V.) hoeft je geen minimumkapitaal aan te houden. Echter zijn er wel verschillende eisen gesteld. Het eigen vermogen moet groter zijn dan de wettelijke en statutaire reserve. Indien deze er niet zijn kan het eigen vermogen zelfs negatief worden, echter mag de continuïteit van de B.V. hierdoor niet in gevaar komen.

Voorbeeld balanstest: er is sprake van wettelijke en statutaire reserves.
Het eigen vermogen bestaat uit:

  • Aandelenkapitaal ad € 35.000
  • Agio ad € 65.000
  • Algemene reserve ad € 300.000
  • Herwaarderingsreserve ad € 100.000

In dit voorbeeld is er sprake van een wettelijke reserve namelijk de herwaarderingsreserve ad € 100.000 op een totaal eigen vermogen van € 500.000. Dit betekent dat een bedrag van € 400.000 uitgekeerd zou mogen worden als dividend mits de continuïteit niet in gevaar komt.

Uitkeringstest
Als er voldaan wordt aan de balanstest moet er ook nog een uitkeringstest worden gedaan. Indien het bestuur ten tijde van de uitkering weet of redelijkerwijs moet begrijpen dat de B.V. haar opeisbare schulden niet kan betalen moet het bestuur goedkeuring weigeren. Het gaat hierbij om een periode van ongeveer een jaar, maar kan ook langer zijn bij bijzondere gevallen. Een voorbeeld van een bijzonder geval is het aflossen van een lening die over twee jaar afgelost dient te worden. Veel gebruikte maatstaven die gebruikt worden bij een uitkeringstest zijn de liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit. Maar het uiteindelijke criterium blijft of de B.V. haar opeisbare schulden kan betalen.

Niet gedaan?
Indien blijkt dat de B.V. toch niet aan haar verplichtingen kon voldoen en redelijkerwijze behoorde te weten dat bij de dividenduitkering een tekort is ontstaan kan het bestuur hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld. Dat wil zeggen dat het bestuur privé aansprakelijk is geworden voor de ontstane schuld.

Terug