Actueel
U heeft een schuld welke wordt kwijtgescholden door de schuldeiser

U heeft een schuld welke wordt kwijtgescholden door de schuldeiser

15 juni 2018
Categorie: Nieuws

Als er op de balans van uw onderneming een schuld staat welke geheel of gedeeltelijk door de schuldeiser wordt kwijtgescholden, omdat deze niet meer voor verwezenlijking vatbaar is, dan valt dat deel dus in de winst van uw onderneming.  

Uit de jurisprudentie kunnen de volgende criteria worden afgeleid om te beoordelen of rechten 'niet voor verwezenlijking vatbaar' zijn:

1.  uitgangspunt is de redelijk oordelende en zakelijk handelende crediteur;
2.  de crediteur baseert zich op de ten tijde van de kwijtschelding bestaande feiten en omstandigheden, zoals deze voor hem kenbaar konden zijn;
3. de crediteur komt op grond van deze feiten en omstandigheden tot het oordeel dat pogingen tot inning of verhaal:
-  vruchteloos zouden blijven of
-  tot naar maatschappelijke opvattingen onaanvaardbare gevolgen zouden leiden.

Als aan de voorwaarden wordt voldaan, dan valt de kwijtschelding weliswaar in de winst, maar dan is deze niet belast o.g.v. de kwijtscheldingswinstvrijstelling.

Terug