Subsidiemogelijkheden 2024
Nieuws - 3 november 2023

Subsidiemogelijkheden 2024

Een van de manieren waarop de Nederlandse overheid ondernemers stimuleert om zich in te zetten voor verduurzaming, is door middel van subsidies. Deze subsidies zijn bedoeld om de kosten te verlagen, de risico's te verminderen of de marktkansen te vergroten voor bedrijven die duurzaam willen ondernemen of innoveren. Er zijn verschillende soorten subsidies beschikbaar, afhankelijk van de sector, de grootte en de fase van het bedrijf. Hieronder volgen enkele voorbeelden van subsidies die relevant kunnen zijn voor ondernemers:

1.    De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). Deze regeling is bedoeld om de productie van hernieuwbare energie en de reductie van CO2-uitstoot te bevorderen. De regeling vergoedt het verschil tussen de kostprijs en de marktprijs van duurzame energie of CO2-reductie. De SDE++ is opengesteld voor verschillende categorieën, zoals zon, wind, biomassa, waterstof en CCS.

2.    De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Deze regelingen zijn bedoeld om investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen te stimuleren. De MIA biedt een extra aftrekpost van de fiscale winst. De Vamil biedt de mogelijkheid om gedeeltelijk willekeurig af te schrijven, waardoor de belastingdruk wordt verlaagd in de jaren dat willekeurig wordt afgeschreven. 

3.    De Innovatiebox. Deze regeling is bedoeld om innovatieve activiteiten te belonen met een verlaagd vennootschapsbelastingtarief. De Innovatiebox geldt voor winsten die voortvloeien uit zelf ontwikkelde immateriële activa, zoals octrooien, software of kwekersrechten. Het effectieve belastingtarief in de Innovatiebox bedraagt 9%, in plaats van het reguliere tarief van 15% of 25%.

4.    De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO). Deze regeling is bedoeld om onderzoek en ontwikkeling te ondersteunen met een vermindering van de loonheffing en de inkomstenbelasting. De WBSO geldt voor projecten die gericht zijn op technische innovatie, zoals het ontwikkelen van een nieuw product, proces of programma. De hoogte van de vermindering hangt af van het aantal uren en de kosten die aan het project worden besteed.

5.    De Subsidieregeling Praktijkleren. Deze regeling is bedoeld om werkgevers te stimuleren om praktijkleerplaatsen en werkleertrajecten aan te bieden aan leerlingen, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen. De regeling vergoedt een deel van de begeleidingskosten die de werkgever maakt, tot een maximumbedrag per praktijkleerplaats of werkleertraject per jaar.

6.    De Subsidieregeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI). Deze regeling is bedoeld om samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties te ondersteunen bij het ontwikkelen en uitvoeren van integrale oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen op het gebied van energietransitie en klimaat. De regeling richt zich op vier thema's: windenergie op zee, hernieuwbare elektriciteit op land, gebouwde omgeving en industrie.

7.    De regeling Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie (VEKI) is bedoeld om industriële bedrijven te stimuleren om te investeren in projecten die de uitstoot van broeikasgassen verminderen. De regeling biedt een subsidie van maximaal 25% van de subsidiabele kosten voor projecten die binnen drie jaar worden gerealiseerd. De projecten moeten bijdragen aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord en passen binnen een van de volgende thema's: energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, circulaire economie, CCUS of elektrificatie.

8.    Het programma Topsector energieprojecten (TOPENERGIE, ook wel TSE genoemd) is een subsidieprogramma van de Nederlandse overheid dat innovatieve projecten op het gebied van duurzame energie ondersteunt. Het doel van het programma is om de transitie naar een koolstofarme economie te versnellen en de concurrentiepositie van Nederland te versterken. Het programma loopt sinds 2012 en heeft in totaal meer dan 800 projecten gefinancierd, variërend van zonne-energie tot waterstof.

9.    De Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) is een regeling die particulieren en zakelijke gebruikers stimuleert om te investeren in duurzame energieopwekking en energiebesparende maatregelen. Het budget van de ISDE voor 2021 is vastgesteld op 164 miljoen euro..

10. De Nationale Investeringsregeling Klimaatprojecten Industrie (NIKI) is een regeling die het kabinet wil invoeren om de industrie te stimuleren om te investeren in projecten die de uitstoot van broeikasgassen verminderen. De regeling is bedoeld voor bedrijven die een substantiële bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen van het kabinet en die niet in aanmerking komen voor andere subsidies of fiscale voordelen.

11. De Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) is een regeling die het ministerie van Economische Zaken heeft opgezet om innovatieve projecten van het midden- en kleinbedrijf te ondersteunen. De regeling richt zich op de topsectoren die belangrijk zijn voor de Nederlandse economie, zoals energie, water, gezondheid en agrofood. Het ministerie van Economische Zaken heeft besloten om de komende jaren meer budget beschikbaar te stellen voor de MIT, zodat meer mkb-bedrijven kunnen profiteren van deze stimulans. De MIT helpt mkb-bedrijven om hun innovatiekracht te vergroten, samen te werken met kennisinstellingen en nieuwe markten te betreden.

12. Het Nationaal Groeifonds, dat 20 miljard euro beschikbaar stelt voor investeringen in de toekomst van Nederland, is een belangrijk instrument om de economische vernieuwing te stimuleren. Het kabinet wil met dit fonds projecten financieren die bijdragen aan het versterken van de kennis, innovatie, infrastructuur en duurzaamheid van ons land. Zo kan het fonds helpen om de economische groei op lange termijn te verhogen en de welvaart voor iedereen te verbeteren.

13. Om de luchtkwaliteit te verbeteren en de klimaatdoelen te halen, stimuleert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de verduurzaming van het wegvervoer en de bouwsector. Daarom maakt het ministerie extra middelen vrij voor ondernemers die willen investeren in een emissievrije vrachtwagen of een elektrische bouwmachine. Het ministerie wil hiermee de transitie naar een schone en circulaire economie versnellen en de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven versterken.

14. Het Just Transition Fund (JTF) is een initiatief van de Europese Unie om de sociaal-economische gevolgen van de transitie naar een klimaatneutrale economie te verzachten. Het JTF maakt deel uit van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en heeft als doel om regio's en sectoren die sterk afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen of koolstofintensieve industrieën te ondersteunen bij het creëren van nieuwe banen, het omscholen van werknemers, het stimuleren van innovatie en het verbeteren van de levenskwaliteit.

Wil je meer weten, dan kunnen wij je in contact brengen met een subsidieadviseur die je verder kan helpen.