Actueel
Spaargeld in box 3? Behaal fiscaal voordeel met een open fonds voor gemene rekening

Spaargeld in box 3? Behaal fiscaal voordeel met een open fonds voor gemene rekening

14 juni 2019
Categorie: Nieuws

De tijd dat box 3 (sparen en beleggen) als “pretbox” fungeerde, ligt al enige tijd achter ons. Het rendement op spaarrekeningen is laag terwijl in box 3 belasting wordt geheven aan de hand van fictieve rendementen (ook: forfaitaire rendementen) die in de praktijk lang niet altijd worden gehaald. Ook niet nu de fictieve rendementen enigszins zijn aangepast. Door gebruik te maken van “box-hoppen” met de eigen BV kan een interessant belastingvoordeel worden behaald, omdat binnen de BV belasting verschuldigd is over het daadwerkelijk behaalde rendement (box 2). Een alternatief voor belastingplichtigen zonder eigen BV is het vermogen onderbrengen in een (open) fonds voor gemene rekening (hierna: (O)FGR). Hiermee kan op een relatief eenvoudige manier de belastingheffing over het vermogen worden verlaagd.

Fonds voor gemene rekening
Een FGR is een organisatievorm om een collectief vermogen bijeen te brengen. Voor de inrichting ervan zijn minimaal twee participanten vereist, waarbij geen van de participanten een belang van méér dan 90% mag hebben. Als de participanten in gemeenschap van goederen gehuwd zijn, wordt dit niet als “voor gemene rekening” gezien. Het opzetten van (eenvoudige) huwelijkse voorwaarden is dan vereist. Een minderjarig kind van de 1e  participant kan niet als 2e participant optreden. Meerderjarige kinderen kunnen wel fungeren als 2e participant.

Lagere belastingheffing
Binnen de FGR is vennootschapsbelasting verschuldigd over het daadwerkelijk gemaakte rendement, tevens is inkomstenbelasting aan de orde als het vermogen weer uit de FGR wordt gehaald. Afhankelijk van het gemaakte rendement, is per saldo veel lagere belastingheffing aan de orde dan in box 3.

Wanneer is een FGR interessant?
Een FGR is interessant bij laag renderend box 3-vermogen vanaf circa € 300.000. Bij een rendement van 0,2% is de belastingbesparing ruim € 6.000. Pas als meer dan circa 6% rendement op het vermogen wordt gemaakt is box 3 voordeliger dan de heffing binnen de FGR. U moet wel in de gelegenheid zijn om het vermogen ook daadwerkelijk voor tenminste 6 maanden onaangeroerd te laten (zie antimisbruikmaatregelen hierna). Uw verlaagde vermogenspositie in box 3 kan tevens voordeel opleveren voor de toeslagen en eigen bijdrage voor de zorg.

Timing
Bij box-hoppen is timing cruciaal. Het is zaak het vermogen vóór 1 januari van enig jaar in de OFGR in te brengen, zodat het vermogen op de box 3-peildatum
(1 januari van elk jaar) lager uitvalt.

Boxhoppen en de antimisbruikmaatregelen van de Belastingdienst
Dubbele heffing.
Indien het vermogen voor 1 januari van een desbetreffend jaar box 3 heeft verlaten en vóór 1 april van het daaropvolgende jaar weer terug is in box 3 (3 maandstermijn), vindt er een dubbele heffing plaats. Het vermogen wordt dan zowel belast in box 2 (zakelijke inkomsten) waar het zich bevindt per 1 januari, als in box 3 als privé vermogen.

Zakelijke motieven. Deze dubbele heffing vindt in principe ook plaats als het vermogen weer voor 1 juli terug is in Box 3 (6 maandstermijn). U kan dan echter met tegenbewijs komen en aantonen dat zakelijke motieven ten grondslag lagen aan de overheveling van het vermogen. Hoe dit bewijs eruit moet zien, staat niet in de wet beschreven.

Op vermogen wat na 1 juli weer terugkeert in box 3 zijn geen antimisbruikmaatregelen van toepassing.

Géén jaarrekeningplicht en géén publicatieplicht bij de Kamer van Koophandel (KvK)
Een FGR heeft geen verplichting om een jaarrekening op te stellen, tevens heeft de FGR geen publicatieplicht bij de KvK. Het vermogen dat u onderbrengt in de FGR blijft daardoor anoniem, in tegenstelling tot BV- of NV vermogen dat voor derden eenvoudig traceerbaar is.

Conclusie
Bij laag renderend vermogen is de heffing in box 3 erg hoog gezien het forfaitaire rendement dat u geacht wordt te behalen op uw vermogen. Het fonds voor gemene rekening kan een mooie oplossing zijn voor het verlagen van deze hoge belastingdruk, aangezien bij een FGR heffing in box 2 aan de orde is. Heffing in box 2 is bij laag renderend vermogen interessanter, omdat daar belasting wordt betaald over het daadwerkelijke rendement.

Het is zaak u goed te laten adviseren over de voorwaarden van de op te zetten structuur. Neemt u bij vragen hierover of over “box-hoppen” in het algemeen gerust contact op met R.H.M. Kroeze RB

Terug