Renteaftrekbeperking voor vastgoedlichamen op de schop
Nieuws - 11 juni 2024

Renteaftrekbeperking voor vastgoedlichamen op de schop

 

De earningsstrippingmaatregel is een algemene renteaftrekbeperking in de vennootschapsbelasting. De maatregel beperkt de aftrekbaarheid van het verschil tussen de rentelasten en de rentebaten van geldleningen (saldo aan renten) bij het bepalen van de winst. Het saldo komt niet in aftrek voor zover dat meer bedraagt dan het hoogste van 20% van EBITDA (Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortisation) of € 1.000.000. 

Verandering vanaf 1 januari 2025

In de Voorjaarsnota 2023 is aangekondigd dat voor vastgoedlichamen de drempel van € 1.000.000 per 1 januari 2025 komt te vervallen. Wordt er vastgoed verhuurd aan derden dan is de rente aftrekbaar tot 20% van de EBITDA. Wat de definitie zal worden van ‘verhuurd aan derden’ is nog niet duidelijk, omdat de wettekst nog niet bekend is gemaakt. De rente die niet aftrekbaar is, wordt gestald en kan in aftrek genomen worden in een jaar dat er nog ruimte over is. De niet voor aftrek in aanmerking gekomen rente kan onbeperkt voorwaarts worden voortgewenteld. Carry back is niet mogelijk.

Actie(s)

Zijn er nog acties mogelijk in 2024? Ja, in sommige gevallen wel:

-      Als de variabele rente lager is dan de vaste rente, kan worden overwogen een lening tegen variabele rente aan te gaan en in combinatie daarmee een swap te sluiten, waardoor de variabele rente wordt geruild tegen vaste rente. Het resultaat op een swap lijkt op dit moment niet onder de earningsstrippingmaatregel te vallen.

-      Mocht het mogelijk zijn, dan kan vreemd vermogen worden omgezet in eigen vermogen.

-      Een fiscale eenheid wordt voor de earningsstrippingmaatregel als één entiteit gezien. De renteaftrekbeperking geldt per belastingplichtige. Dit kan dus een reden zijn om fiscale eenheden aan te gaan of deze juist te verbreken.

Hoofdlijnenakkoord

PVV, VVD, NSC en BBB hebben op 16 mei jl. een hoofdlijnenakkoord gesloten. Hoewel dit een akkoord op hoofdlijnen is dat nog moet leiden tot een regeerakkoord, kunnen hieruit wel al diverse concrete – en nog nader uit te werken – fiscale maatregelen ontleend worden. Een van de maatregelen daarin is dat vanaf 2025 de renteaftrekbeperking in de Vpb (earningsstripping) van 20% naar het Europese gemiddelde van 25% wordt gebracht.