Rekenvoorbeeld excessief lenen van de BV
Nieuws - 20 november 2023

Rekenvoorbeeld excessief lenen van de BV

In 2023 is de drempel inzake de wet excessief lenen € 700.000. Stel je hebt op 31 december 2023 een schuld aan je BV van € 800.000. Dat is dan € 100.000 meer dan de drempel. In de aangifte inkomstenbelasting 2023 moet dan € 100.000 (€ 800.000 - € 700.000) aangegeven worden als fictief inkomen uit aanmerkelijk belang en daarover is dan 26,9% inkomstenbelasting verschuldigd in box 2 oftewel € 26.900.

Verlaagde drempel van € 500.000

Onlangs is in de Tweede Kamer besloten in 2024 de drempel te verlagen van € 700.000 naar € 500.000. Deze drempel wordt dan verhoogd met het in voorgaande jaren belaste fictieve inkomen uit aanmerkelijk belang. Eind 2024 is er aldus een nieuwe drempel ontstaan van € 600.000, zijnde de nieuwe drempel van € 500.000 en de het fictief voordeel van € 100.000 uit 2023. 

Negatief (fictief) inkomen uit aanmerkelijk belang

Stel je lost in 2024 € 300.000 af waardoor er een lening resteert eind 2024 van € 500.000. Dan is eind 2024 de lening even hoog als de drempel van € 500.000. Dan kan in de aangifte inkomstenbelasting 2024 een 'fictief’ inkomen uit aanmerkelijk belang aangegeven worden van negatief € 100.000, zijnde de nieuwe drempel verminderd met de verhoogde drempel van € 600.000.

Carry back negatief (fictief) inkomen uit aanmerkelijk belang

Het fictief negatief inkomen uit aanmerkelijk belang uit 2024 kan dan verrekend worden met het positieve voordeel uit 2023 (mag 1 jaar terug) en als dat positieve voordeel te gering zou zijn, kan het verrekend worden met de 6 volgende jaren (= carry forward).

Middels de aangifte inkomstenbelasting 2024 komt in dit rekenvoorbeeld de over 2023 betaalde belasting van € 26.900 (= 26,9% van € 100.000) dus weer terug.  

Formeel is er nog steeds sprake van een lening

Let er op dat ondanks dat een deel van de lening mogelijk wordt belast als fictief inkomen uit aanmerkelijk belang, de lening een formeel niet is afgelost en dus moet er ook rente in rekening worden gebracht en betaald aan de BV. En deze lening vormt nog steeds een schuld in Box 3 en vermindert de spaartax.

Geen inhouding van dividendbelasting

Aandacht verdient ook dat er geen dividendbelasting ingehouden wordt over het deel van de lening dat is belast als fictief inkomen uit aanmerkelijk belang.

Voorlopige aanslag

Tot slot is het raadzaam vóór 1 mei 2024 om een voorlopige aanslag te vragen ter voorkoming van belastingrente. Immers die belastingrente gaat in 2024 naar 7,5%.