Opgaaf Uitbetaalde Bedragen Derden (= UBD)
Nieuws - 16 april 2024

Opgaaf Uitbetaalde Bedragen Derden (= UBD)

Voor wie geldt de renseigneringsverplichting?

Er geldt een renseigneringsverplichting voor:

-      inhoudingsplichtigen  die een of meer betalingen doen aan een natuurlijk persoon voor verrichte werkzaamheden en diensten voor die inhoudingsplichtige , en

-      collectieve beheersorganisaties  die een of meer betalingen doen aan rechthebbenden in de zin van de Auteurswet of de Wet op de naburige rechten, zoals schrijvers, fotografen, uitvoerend kunstenaars, producenten en uitgevers.

Deze renseigneringsverplichting staat bekend onder de opgaaf Uitbetaling bedragen aan derden ofwel opgaaf UBD.

Let op! Vanaf het jaar 2022 (deadline opgaaf UBD 31 januari 2023) is de opgaaf UBD verplicht voor de hiervoor beschreven groepen. Deze groepen krijgen geen uitnodiging tot het doen van de opgaaf UBD, maar moeten dat uit eigen beweging doen.

Voor degene die niet tot deze groepen horen (niet-inhoudingsplichtigen) geldt dat zij alleen verplicht zijn tot het doen van een opgaaf UBD als zij daartoe een uitnodiging van de Belastingdienst ontvangen.

Welke gegevens bevat de opgaaf UBD?

De opgaaf UBD moet de volgende gegevens bevatten:

-      NAW, BSN en geboortedatum van de ontvanger van de betaling; en

-      de in het kalenderjaar betaalde bedragen (inclusief kostenvergoedingen) uitgesplitst in bedrag en datum van betaling.

Hoe moet de opgaaf UBD gedaan worden?

De opgaaf UBD kan gedurende het kalenderjaar plaatsvinden en moet uiterlijk op 31 januari volgend op het kalenderjaar plaatsvinden. De opgaaf UBD 2023 moest derhalve uiterlijk 31 januari 2024 plaatsvinden. De opgaaf kan verricht worden via het gegevensportaal van de Belastingdienst.

Voor de opgaaf UBD 2024 hoeft niet gewacht te worden tot 2024 voorbij is. De opgaaf UBD kan gedurende heel 2024 al plaatsvinden, bijvoorbeeld direct na elke betaling. Het is echter ook mogelijk om, net als voor het jaar 2022 en 2023, de opgaven op te sparen en in één keer uiterlijk 31 januari 2025 de opgaaf UBD 2024 te doen.

De Belastingdienst heeft een aantal vragen en antwoorden omtrent de UBD op haar website gepubliceerd. Daarnaast is hierover een handleiding gepubliceerd.