Is Nederland nu wel of niet de woonstaat
Nieuws - 10 maart 2023

Is Nederland nu wel of niet de woonstaat

­­­­­­­­­­­­­­­
­­­­­­­­­­­­­­­­­Wie in Nederland woont, is binnenlands belastingplichtige en moet in de aangifte inkomstenbelasting het gehele wereldinkomen aangeven. Tot dit wereldinkomen behoort het Nederlandse en het niet-Nederlandse inkomen (bijvoorbeeld arbeidsinkomen of vermogen in het buitenland).

Vervolgens komt de vraag op of en in hoeverre Nederland dan als woonstaat de aftrek ter voorkoming van dubbele belasting verleent op basis van een met het land afgesloten verdrag.

Discussie over de woonplaats

Nu kan er discussie ontstaan over de vraag waar iemand nu woont of niet. Stel nu dat iemand een huis heeft in Nederland, maar ook een huis heeft in het buitenland en feitelijk in beide landen even vaak is. Wat geeft dan de doorslag.

Duurzame band van persoonlijke aard

In Nederland staat in de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR) een bepaling dat waar iemand woont naar de omstandigheden wordt beoordeeld. Kernvraag zal dan zijn te onderzoeken of er met Nederland een duurzame band van persoonlijke aard aanwezig is. Dat moet dan onderzocht worden aan de hand van de feiten.

Criteria

Voor de bepaling van de aanwezigheid van een duurzame band wordt gekeken naar:

-          waar staat belanghebbende ingeschreven;

-          heeft de belanghebbende bankrekeningen in Nederland;

-          bezit belanghebbende een in Nederland geregistreerde auto en wordt in Nederland MRB betaald;

-          is belanghebbende actief bij Nederlandse verenigingen;

-          waar heeft deze zijn zorgverzekering afgesloten;

-          waar worden de medicijnen eigenlijk altijd gehaald;

-          waar zit de familie cq zitten de vrienden.

Tiebreaker

Nu kan het zijn de belanghebbende in dat andere land een huis heeft en er ook nog werkzaam is en ook dat andere land van mening is dat er sprake is van een duurzame band met dat land en dus in dat land inwoner is. Dan zal het belastingverdrag uitkomst moeten bieden. Dan zal gekeken moeten worden naar de ‘tiebreaker’ in dat verdrag. De tiebreaker is een bepaling op grond waarvan de verdragswoonplaats wordt vastgesteld, indien die persoon in beide verdragsluitende staten als inwoner wordt beschouwd (dubbele woonplaats).

Moraal van het verhaal

Als iemand van plan is in een ander land te gaan wonen (lees: te emigreren), is het raadzaam de feiten onder ogen te zien en tot eensluidend oordeel te komen wat nu de woonplaats is ter vermijding van onnodige misverstanden achteraf. Voor zekerheid is overleg met de Belastingdienst vooraf aan te raden ter vermijding van misverstanden.