Is BTW op verbouwingskosten van een zakelijk gebruikt deel van de woning aftrekbaar
Nieuws - 14 maart 2024

Is BTW op verbouwingskosten van een zakelijk gebruikt deel van de woning aftrekbaar

 

Eind vorig jaar heeft de rechtbank Gelderland uitspraak gedaan in een zaak omtrent de vraag of een belastingplichtige de BTW kan aftrekken ten aanzien van de verbouwingskosten van de zolder van diens woning, welke zolder belast verhuurd zou gaan worden aan de BV.

Wat was de situatie

In 2019 is de woning gebouwd. Op 23 april 2020 is tussen de man en de vrouw een samenwerkingsverband overeengekomen (lees: maatschap) met als doel de exploitatie van 1 of meer (on)zelfstandige werkkamers met bijbehorende bergruimte aan de eigen BV. Toen is ook de aanvraag van een BTW nummer ingediend bij de Belastingdienst en is de verhuurovereenkomst gesloten met de BV. Vanaf juli 2020 is de huur ingegaan en is geopteerd voor BTW belaste verhuur. Tijdens de periode van de bouw zelf is geen BTW aangifte gedaan. Pas vanaf Q2 2020 is er BTW aangifte gedaan.

Het geschil

In geschil is of er sprake is van een economische activiteit dus recht bestaat op de teruggave van BTW van de verbouwingskosten betreffende de bergruimte, welke ruimte zich op de zolder bevindt en als zodanig geen zelfstandig karakter heeft.

De inspecteur stelt dat

-      er geen rechtstreeks en onmiddellijk verband tussen de bouw van de woning en de voorgenomen verhuur van de zolderverdieping;

-      de woning ook zou zijn gebouwd met zolder zonder dat sprake zou zijn van een belaste verhuur van de zolderverdieping.

 

De rechtbank oordeelt dat

-      je moet kijken of er een rechtstreeks en onmiddellijk verband bestaat tussen de verwerving van in dit geval de woning en de verbouwingen die er op volgden en vervolgens de exploitatie middels verhuur naderhand;

-      als dat verband er niet is, er gekeken moet worden of de kosten dan mee zijn genomen in de prijsstelling richting de afnemer en er als zodanig dus een verband ontstaat;

-      belastingplichtige in deze de bewijslast heeft om feiten en omstandigheden te stellen die de aftrek rechtvaardigen en de stelling van de inspecteur te ontkrachten;

-      dat belastingplichtige dat onvoldoende heeft gedaan;

-      nota bene belastingplichtige zelf nog heeft gesteld dat ten tijde van de bouw nog onduidelijk was of de bergruimte (lees: de zolder) belast verhuurd zou gaan worden.

De beslissing

De rechtbank oordeelt dat het gelet op de feiten aannemelijk is dat de woning ook met zolder gebouwd zou zijn als de zolder niet voor ondernemingsactiviteiten zou worden gebruikt. Daarom kan belanghebbende de aan de verhuur van de zolderverdieping toe te rekenen omzetbelasting in het tweede kwartaal 2020 niet als voorbelasting in aftrek brengen.

Moraal van het verhaal

Vanaf de eerste dag van de verbouwing vastleggen of en waarvoor de woning wordt gebruikt en dus vast te leggen dat deze deels bestemd is om te worden verhuurd aan de eigen BV en dat de verbouwing t.a.v. het te verhuren deel ook om die reden zo wordt gebouwd. Ook is het raadzaam gelijk ook om een BTW nummer te vragen en BTW aangifte te doen. Het is onverstandig zo lang te wachten als in dit geval omdat dit de bewijslast flinterdun maakt. Als het dan toch tot een procedure zou leiden, dan kan het alleen nog gaan of de verhuur van een onzelfstandige ruimte zoals in dit geval een economische activiteit is die leidt tot BTW aftrek. Daaraan kwam de rechtbank in deze casus jammer genoeg helemaal niet toe.