Actueel
Groot onderhoud

Groot onderhoud

5 november 2019
Categorie: Nieuws

De verwerking van de kosten van groot onderhoud gaat vanaf het boekjaar 2019 gewijzigd worden.

Voor het verwerken van kosten van groot onderhoud werd voor boekjaren tot 1 januari 2019 de volgende mogelijkheden gegeven:

  • de kosten van groot onderhoud worden geactiveerd in de balans door deze als component (onderdeel) te verwerken in de boekwaarde van het betreffende materieel vaste actief onder toepassing van de componentenmethode;
  • voor de kosten van groot onderhoud wordt een onderhoudsvoorziening opgenomen; of
  • de kosten van groot onderhoud worden ineens als kosten in de winst-en-verliesrekening verwerkt in het boekjaar waarin het groot onderhoud is uitgevoerd.

Met ingang van 1 januari 2019 komt de laatst mogelijkheid vervallen. De reden hiervoor is dat deze methode niet leidt tot een goede toerekening van lasten, omdat de kosten van groot onderhoud betrekking hebben op meerdere boekjaren en niet op een enkel boekjaar.

Door het vervallen van de mogelijkheid om de kosten van groot onderhoud ineens ten laste van de winst- en verliesrekening te brengen, moet er vanaf 2019 voor administraties waarin deze methode als grondslag voor de resultaatbepaling steeds is toegepast een keuze worden gemaakt voor óf het toepassen van de componentenmethode óf het vormen van een onderhoudsvoorziening. Voor de jaarrekening ontstaat er hierdoor een stelselwijziging.

Als voorbeelden van groot onderhoud worden genoemd periodieke inspectie, revisie en renovatie van een actief. Dit in tegenstelling tot regelmatig voorkomende onderhoudskosten. De regels schrijven voor dat regelmatig voorkomende onderhoudskosten van een materieel vast actief niet verwerkt in de boekwaarde van het actief of in een onderhoudsvoorziening. Deze kosten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt wanneer zij gemaakt worden. Regelmatig voorkomende onderhoudskosten betreffen onder meer de kosten van arbeid, hulpstoffen en kleine onderdelen, vaak aangeduid als ‘reparatie en onderhoud’ van het materieel vast actief. Ook is van groot onderhoud geen sprake wanneer een specifieke component van het actief wordt vervangen.

Indien de kosten van groot onderhoud dus administratief ten laste van het resultaat zijn gebracht moet in 2019 een keuze worden gemaakt voor 1 van de 2 nog toegestane methodes.

Terug