Actueel
Externe verslaggeving: Jaarrekening, Micro entiteiten (rechtspersonen)

Externe verslaggeving: Jaarrekening, Micro entiteiten (rechtspersonen)

4 november 2019
Categorie: Nieuws

Micro-entiteiten zijn ondernemingen die voldoen aan twee van de drie volgende criteria (geconsolideerd en gedurende twee opeenvolgende balansdata):

1.   Balanstotaal ≤ € 350.000
2.   Netto-omzet ≤ € 700.000
3.   Aantal werknemers < 10

Deze entiteiten hoeven slechts een balans op te nemen en een winst-en-verliesrekening met vergelijkende cijfers, waarin respectievelijk minimaal – dat wil zeggen: in ieder geval – de volgende posten moeten worden vermeld:

  • onderscheid tussen vaste en vlottende activa, onder de immateriële vaste activa opgenomen kosten in verband met oprichting en uitgifte van aandelen, opgevraagde stortingen van geplaatst kapitaal, afzonderlijke vermelding eigen vermogen (in één post), vermelding voorzieningen (in één post), vermelding schulden (in één post).
  • voor kosten die onder de overige bedrijfskosten zijn opgenomen, behoeven in de balans geen overlopende activa en overlopende passiva te worden opgenomen. De kosten worden in dat geval derhalve op kasbasis in de winst-en-verliesrekening opgenomen. De bedrijfskosten worden alleen verantwoord in het jaar van betalen. Stel dat op 1 juli 2019 de huur wordt overgemaakt voor de periode 1 juli 2019 - 30 juni 2020. In dit voorbeeld hoeft de betreffende micro-entiteit de huur alleen te verantwoorden in het jaar van betalen, dat wil zeggen in 2019.
  • netto-omzet, overige bedrijfsopbrengsten, lonen, kosten van grond- en hulpstoffen, personeelskosten, afschrijvingen en waardeverminderingen van immateriële, materiële en vlottende activa (in één post), overige bedrijfskosten, belastingen, resultaat na belastingen.

Bent u benieuwd naar de eisen, verplichtingen en mogelijke vrijstellingen van uw beroep, bedrijf of rechtspersoon voor wat betreft externe verslaggeving (jaarcijfers)? Neem dan contact op met één van onze account-adviseurs.

Terug