Een vordering afwaarderen, mag dat ?
Nieuws - 24 november 2023

Een vordering afwaarderen, mag dat ?

Als een BV een vordering heeft afgewaardeerd, moet daar in de aangifte vennootschapsbelasting een vraag over met ja worden beantwoord. Daardoor zullen er zeker vragen gesteld gaan worden door de Belastingdienst. De volgende vragen kun je dan verwachten:

-  Hoeveel geld is er wanneer uitgeleend? Geef het gedetailleerde verloop van de vordering vanaf de aanvang tot het moment van de afwaardering.
-  In welke relatie sta je tot de degene aan wie de gelden ter beschikking zijn gesteld?
-  Bestaan er nog andere relaties tussen de contractspartijen? Is er bijvoorbeeld (doch niet uitsluitend) een gemeenschappelijke aandeelhouder of een familielid of gelieerde rechtspersoon betrokken bij de geldgever of geldnemer?
-  Wat zijn de bedrijfsactiviteiten van de geldnemer?
-  Was er ten tijde van de geldverstrekking een businessplan, al dan niet opgesteld door deskundigen?
-  Waarvoor wordt de geldlening gebruikt en is dit conform het oorspronkelijke bestedingsdoel?
-  Wat is de herkomst van het door de geldverstrekker uitgeleende geld? Wie heeft het leningscontract opgesteld?
-  Door wie, in welke hoedanigheid, waar en wanneer is het leningscontract ondertekend?
-  Door wie, met wie, waar en wanneer is er onderhandeld over de leningsvoorwaarden en in welke hoedanigheid?
-  Gelieve een kopie te verstrekken van de geldleningsovereenkomst.
-  Welk recht is op de geldleningsovereenkomst van toepassing verklaard?
-  Zijn er zekerheden gevraagd en gesteld?
-  Wat is de looptijd van de geldlening?
-  Wat is de bedongen rente en hoe is deze bepaald?
-  Wordt de bedongen rente ook daadwerkelijk betaald of bij de hoofdsom geboekt?
-  In hoeverre was ten tijde van verstrekking van de geldlening de geldnemer in staat het geleende bedrag af te lossen en de overeengekomen rente te betalen?
-  Hoe ziet het aflossingsschema eruit?
-  Wordt er daadwerkelijk afgelost en zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet? Zijn er in geval van niet-nakoming van de leningsovereenkomst incassomaatregelen getroffen? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet? Gelieve de uitgebreide jaarstukken van de geldnemer te verstrekken op het moment van de geldverstrekking(en).
Indien er sprake is van een faillissement, is de betreffende vordering ter verificatie ingediend bij de curator? Zo ja, dan hiervan de stukken aanleveren. Zo nee, wat is hiervan dan de reden?

Wees voorbereid en laat je altijd goed voorlichten en dat bij voorkeur voordat de lening wordt verstrekt.