Een particulier koopt een stuk grond en verkoopt dat gelijk weer met winst. Is de winst belast ?
Nieuws - 4 juli 2024

Een particulier koopt een stuk grond en verkoopt dat gelijk weer met winst. Is de winst belast ?

 

Waar het hier om gaat is de vraag of er sprake is van 'resultaat uit overige werkzaamheid' (= ROW). Onder ROW wordt in het algemeen verstaan het verrichten van enige vorm van arbeid die is gericht op het behalen van geldelijk voordeel. Het geldelijke voordeel dient door de belastingplichtige te zijn beoogd. Redelijkerwijs moet het voordeel ook te verwachten zijn geweest. Onder het ruime begrip ROW vallen ook transacties met voorkennis. Afhankelijk van de aard van de werkzaamheid worden de geldende (bron)criteria soms anders gewogen.

Het uitponden van onroerende zaken is een voorbeeld van het rendabel maken van vermogen op een wijze die normaal, actief vermogensbeheer te buiten gaat. Van belastbare inkomsten is sprake:

  1. indien de uitponding gepaard gaat met werkzaamheden die naar hun aard en omvang onmiskenbaar zijn gericht op het behalen van redelijkerwijs te verwachten voordelen die het bij normaal actief vermogensbeheer te verwachten rendement te boven gaan, of
  2. indien bijzondere kennis er in belangrijke mate toe heeft bijgedragen dat de belastingplichtige met die uitponding voordeel heeft kunnen behalen.

Van meer dan normaal actief vermogensbeheer is sprake als de particulier in kwestie bijvoorbeeld de gemeente heeft benaderd om in afwijking van het beleid in te stemmen met splitsing dan wel op de hoogte is van de nog niet van algemene bekendheid zijnde wetenschap dat ter zake een beleidswijziging aanstaande is. Het door de makelaar namens deze particulier benaderen van potentiële kopers is niet voldoende; wel voldoende voor belastbaarheid van het voordeel is de wetenschap dat reeds een geïnteresseerde koper op voorhand in de markt aanwezig is. Dus als de particulier weet op het moment dat hij het koopt, dat hij al zelf een koper heeft en ook dat die er meer voor gaat betalen, hij dus de wetenschap heeft van het behalen van een geldelijk voordeel.Dan is het belast als ROW.

De vraag is dan nog of het verdedigbaar is het gelijk maar te betitelen als winst uit onderneming (= WUO), immers dan is er i.e.g. nog recht op de mkb-winstvrijstelling (2024: 13,31%). Dat hangt van de omstandigheden af.