Drijft een vennootschap met een omvangrijke vastgoedportefeuille een materiele onderneming
Nieuws - 8 juni 2021

Drijft een vennootschap met een omvangrijke vastgoedportefeuille een materiele onderneming

 

Momenteel loopt er een zaak bij de Hoge Raad omtrent de vraag of een vennootschap met een omvangrijke vastgoedportefeuille (1100 garageboxen en 57 bedrijfsruimten) al dan niet een materiele onderneming drijft en of er alsdan een beroep gedaan kan worden op de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). De vader in kwestie wilde de aandelen in deze vennootschap aan zijn 2 dochters schenken met gebruikmaking van de BOR.

zijn 2 dochters schenken met gebruikmaking van de BOR.

Vaste leer is dat van een materiele onderneming enkel sprake kan zijn als:

  1. de verrichte arbeid naar aard en omvang meer omvat dan bij normaal vermogensbeheer gebruikelijk is (= arbeid-plustoets);
  2. het doel van die extra arbeid is het behalen van een hoger rendement dan bij normaal vermogensbeheer (= rendement-plustoets).

Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft geoordeeld dat de belastingplichtige niet aannemelijk heeft gemaakt dat aan beide vereisten is voldaan. Ook de Advocaat-Generaal (AG) adviseert de Hoge Raad het cassatieberoep van de belastingplichtige ongegrond te verklaren.

Arbeid-plustoets
Het Hof stelt wel vast dat de werkzaamheden (zelf verrichten  van property-werkzaamheden, aanstellen van toezichthouders, actief huurbeleid) veel tijd in beslag nemen, maar dit moet worden beoordeeld in verhouding tot de omvang van het vermogen. Op zichzelf beschouwd zijn de werkzaamheden te doen gebruikelijk. En omvatten ze niet meer dn normaal vermogensbeheer.

Rendement-plustoets
Belastingplichtige heeft niet aannemelijk gemaakt dat er door middel van arbeid een hoger rendement wordt behaald dan bij normaal vermogensbeheer.