Actueel
De jaarrekening en het coronavirus

De jaarrekening en het coronavirus

20 maart 2020
Categorie: Nieuws

Het coronavirus kan op verschillende wijze gevolgen hebben voor de accountantswerkzaamheden, zoals door de NBA (Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) in een schrijven aan de accountants weergegeven:

        1. Niet tijdig kunnen verkrijgen van voldoende en geschikte controle-informatie

Het is niet ondenkbaar dat als gevolg van het coronavirus het onmogelijk wordt om bij controles van (groeps)jaarrekeningen voldoende en geschikte controle-informatie te krijgen. Dit kan bijvoorbeeld als het bij deelnemingen niet mogelijk is om de controle tijdig af te ronden of (tijdig) een review ter plaatse uit te voeren. 

Bovenstaande kan tot gevolg hebben dat de afgifte van de controleverklaring kan worden vertraagd en/of dat de accountant een controleverklaring met een aangepast oordeel moet verstrekken. 

Vergelijkbare situaties kunnen zich overigens ook voordoen bij een beoordelings- of een samenstellingsopdracht.

        2. Gebeurtenissen na balansdatum voor boekjareneindigend op 31 december 2019

Een groot aantal cliënten hebben hun boekjaar per 31 december 2019 afgesloten en zijn druk doende de jaarrekening over 2019 op te maken. 

Het is, mede gezien de actuele maatregelen in Nederland, niet ondenkbaar dat ondernemingen als gevolg van het coronavirus in financiële problemen komen, hetgeen weer kan leiden tot mogelijke continuïteitsissues. De gevolgen van het coronavirus dienen, indien van toepassing, in de jaarrekening aangemerkt te worden als  gebeurtenissen na balansdatum. 

Wij zullen als accountants hieraan aandacht geven, niet alleen aan de gevolgen in Nederland, maar ook aan de gevolgen voor uw leveranciers en afnemers in het buitenland. Wij zullen onder meer extra aandacht geven aan toelichtingen in de jaarrekening, maar ook aan de risicoparagraaf in het bestuursverslag, indien deze door het bestuur dient te worden opgemaakt.

        3.   Gebeurtenissen na balansdatum voor boekjaren die eindigen na 1 januari 2020 

Afhankelijk van hoe het coronavirus zich verder verspreidt kan het de jaarrekening van ondernemingen met een na 1 januari 2020 eindigend boekjaar beïnvloeden. Voor deze jaarrekeningen kunnen de gebeurtenissen wellicht aangemerkt worden als een gebeurtenis na balansdatum die informatie verschaffen over omstandigheden die zijn ontstaan vóór balansdatum. 

Bij deze jaarrekeningen zullen wij als accountants ook aandacht geven aan eventuele bijzondere waardeverminderingen, omdat bijvoorbeeld een machine stil komt te staan, en aan veronderstellingen die ten grondslag liggen aan schattingen en dergelijke. 

Wij zullen in alle gevallen met u als cliënt bespreken wat de gevolgen van het coronavirus voor uw onderneming (kunnen) zijn. 

Kortom: als gevolg van het coranavirus zullen bij de jaarrekeningcontroles 2019 en 2020 bepaalde zaken meer aandacht krijgen van de accountant! Dit geldt overigens ook voor de beoordelings- en samenstellingsopdrachten.

Terug