Actueel
De gebruikelijkloonregeling

De gebruikelijkloonregeling

28 augustus 2018
Categorie: Nieuws

Ingaande 1997 is de zogenaamde gebruikelijkloonregeling ingevoerd. Indien een werknemer met een aanmerkelijk belang werkzaamheden verricht ten behoeve van de bv waarin hij direct of indirect een aanmerkelijk belang heeft, dient hij ter zake van die werkzaamheden een gebruikelijk loon in aanmerking te nemen. 

Op grond van de ebruikelijkloonregeling dient het gebruikelijk loon te worden vastgesteld op het hoogste van de volgende bedragen: 

      i.        75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;

     ii.        het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn van het lichaam of met het lichaam verbonden lichamen;

    iii.        € 45.000.

De inhoudingsplichtige heeft vervolgens de mogelijkheid om het gebruikelijk loon lager vast te stellen dan het hoogste loon van de meestverdienende werknemer en het normbedrag van € 45.000. Alsdan wordt uitgegaan van 100% van dat lager vastgestelde loon.

Terug