Actueel
Boekhoudplicht

Boekhoudplicht

1 juli 2019
Categorie: Nieuws

De boekhoudplicht voor eenmanszaken, maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen is wettelijk vastgelegd in artikel 15i Burgerlijk Wetboek Boek 3.

Een ieder die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, is verplicht van zijn vermogenstoestand en van alles betreffende zijn  bedrijf of beroep, naar eisen van dat bedrijf of beroep, op zodanige wijze een administratie te voeren en daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde zijn rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

De boekhoudplicht voor privaatrechtelijke rechtspersonen (coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen, naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en stichtingen en verenigingen die een of meer ondernemingen in stand houden welke volgens de wet in het handelsregister moeten worden ingeschreven) is wettelijk vastgelegd in artikel 10 Burgerlijk Wetboek Boek 2.

Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de rechtspersonen en van alles betreffende de werkzaamheden van de rechtspersoon, naar eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde zijn rechten en verplichtingen van de rechtspersoon kunnen worden gekend.

Terug