Boekenonderzoek: waar moet je dan rekening mee houden ?
Nieuws - 2 april 2024

Boekenonderzoek: waar moet je dan rekening mee houden ?

Je bent administratieplichtige (lees: een ondernemer) en  krijgt een boekenonderzoek. Waar moet je dan rekening mee houden ?

Verstrekken van gegevens

Een ieder is gehouden desgevraagd aan de inspecteur de gegevens en inlichtingen te verstrekken welke voor de belastingheffing te zijnen aanzien van belang kunnen zijn, alsmede de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers of de inhoud daarvan – zulks ter keuze van de inspecteur – waarvan de raadpleging van belang kan zijn voor de vaststelling van de feiten welke invloed kunnen uitoefenen op de belastingheffing te zijnen aanzien, voor dit doel beschikbaar te stellen.

De inspecteur heeft dus ruime bevoegdheden om informatie op te vragen. Voldoende is als de inspecteur zich, gelet op de hem ter beschikking staande gegevens, in redelijkheid op het standpunt kan stellen dat de door hem gevraagde gegevens, inlichtingen, boeken, bescheiden en/of andere gegevensdragers van belang kunnen zijn voor de belastingheffing.

Denk er aan dat de inspecteur zich in redelijkheid op het standpunt kan stellen dat ook e-mails van belang kunnen zijn voor de belastingheffing en deze aldus opvragen.

Binnen welke termijn verstrekken van de gegevens

De gegevens en inlichtingen moeten binnen een door de inspecteur te stellen termijn duidelijk, stellig en zonder voorbehoud worden verstrekt, mondeling, schriftelijk of op andere wijze, zulks ter keuze van de inspecteur.

Beroep op geheimhouding

Niemand kan zich met vrucht kan beroepen op de omstandigheid dat hij uit enigerlei hoofde tot geheimhouding verplicht is, zelfs niet indien deze verplichting hem bij een wettelijke bepaling is opgelegd.

Bewaarplicht

De administratie moet zodanig zijn ingericht en worden gevoerd en de gegevensdragers moeten zodanig dienen te worden bewaard, dat controle daarvan door de inspecteur binnen een redelijke termijn mogelijk is. Daartoe verleent de administratieplichtige de benodigde medewerking met inbegrip van het verschaffen van het benodigde inzicht in de opzet en de werking van de administratie.

Informatiebeschikking

Als met betrekking tot een op te leggen aanslag of een te nemen beschikking niet of niet volledig wordt voldaan aan de hierboven vermelde verplichtingen  kan de inspecteur dit vaststellen bij voor bezwaar vatbare beschikking (informatiebeschikking). Op de Inspecteur rust de bewijslast. Hij moet aannemelijk maken dat hij met zijn verzoeken niet de grenzen der redelijkheid heeft overschreden en dat belanghebbende niet aan haar wettelijke informatieverplichting en verplichting om administratief medewerking te verlenen, heeft voldaan.

Omkering bewijslast

Wanneer een informatiebeschikking wordt afgegeven, heeft dit als gevolg dat de bewijslast omkeert. De belastingplichtige moet dan aantonen dat de aanslagen onjuist zijn, in plaats van dat de Belastingdienst moet bewijzen dat deze juist zijn. Als de belastingplichtige niet voldoet aan de informatiebeschikking, kan dit leiden tot omkering en verzwaring van de bewijslast. Dit betekent dat er een schatting van de belasting wordt gemaakt die vaak nadelig uitvalt voor de belastingplichtige.