Belonen personeel middels de cafetariaregeling
Nieuws - 23 maart 2022

Belonen personeel middels de cafetariaregeling

 

Een cafetariaregeling is een regeling waarbij de werknemer voor een deel van het loon kan kiezen hoe en wanneer hij dit geniet (keuzeloon). De werknemer kan bijvoorbeeld kiezen voor een beloning in natura of een onbelaste vergoeding in de plaats van loon in geld.

Individueel keuzebudget (IKB)
Een voorbeeld van een cafetariaregeling is een individueel keuzebudget (IKB). Bij een IKB krijgt een werknemer een bepaald budget. De werknemer kan vervolgens kiezen hoe en wanneer hij dat budget wil genieten. Hij kan het bijvoorbeeld als loon door u laten uitbetalen of kiezen voor extra verlof, voor een (gericht vrijgestelde) opleiding, voor een dertiendemaanduitkering of voor loon dat als eindheffingsloon wordt aangewezen.

Voordelen
Voordeel van de cafetariaregeling is dat de werknemer de arbeidsvoorwaarden beter kan afstemmen op zijn persoonlijke behoeften en dat hij beter gebruik kan maken van de fiscale mogelijkheden.

Wijzigen brutoloon
Maakt een werknemer gebruik van een cafetariaregeling, dan kan hij zijn brutoloon wijzigen. Deze wijziging moet worden vastgelegd in een arbeidsovereenkomst of een aanvulling daarop. Een nadeel kan dan zijn dat uitkeringen en verstrekkingen waarvan de hoogte wordt bepaald door het loon in geld, lager worden. Denk dan aan uitkeringen in het kader van de WW, vakantiebijslag en doorbetaald loon bij ziekte.

Belast loon omruilen voor een gerichte vrijstelling
De werknemer kan ervoor kiezen om belast loon om te ruilen voor loon waarvoor een gerichte vrijstelling geldt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een vergoeding voor studiekosten. Kiest de werknemer voor loon waarvoor geen gerichte vrijstelling geldt, dan kan dat aangewezen worden als eindheffingsloon. 

Fiets
De cafetariaregeling kan ook gebruikt worden voor een fiets. U kunt dan uw personeel onder fiscaal gunstige voorwaarden een fiets aanbieden die al dan niet voor het werk wordt gebruikt. Krijgt uw werknemer van u een renteloze lening voor de aanschaf van een fiets, dan is het voordeel van deze renteloze lening geen loon voor de werknemer.