Belastingplan 2022
Nieuws - 22 september 2021

Belastingplan 2022

Wat zijn de belangrijkste fiscale zaken welke blijken uit de gisteren gepresenteerde miljoenennota / belastingplannen 2022.

 1.    De eigenwoningregeling wordt op drie onderdelen aangepast. Het gaat om situaties waarin mensen samen met een partner een huis kopen en daarvoor zelf ook al een koopwoning hadden. Of voor mensen die een koopwoning hebben met een partner die komt te overlijden.

2.    Kopers die door onvoorziene omstandigheden na de koop maar vóór de overdracht niet kunnen voldoen aan het hoofdverblijfcriterium, betalen niet automatisch het algemene tarief (8%). De startersvrijstelling of het verlaagde tarief van 2% kan toch gelden.

3.    Verkoop van emissievrije (EV) auto’s wordt ook in 2022 gestimuleerd. De korting op het bijtellingspercentage voor EV’s is voor 2022 6% en wordt dus 16%. De maximale catalogusprijs waarover de lagere bijtelling geldt, wordt verlaagd van € 40.000 naar € 35.000. En er komt extra subsidie voor de aanschaf van EV’s door particulieren.

4.    Het kabinet verhoogt de steunpercentages van de MIA voor investeringen in innovatieve milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Bedrijven kunnen dan een hoger percentage van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst waardoor ze minder inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen. Deze steunpercentages worden 27%, 36% en 45% (dit was 13,5%, 27% en 36%).

5.    Het kabinet introduceert een thuiswerkkostenvergoeding van maximaal € 2 per dag. Zo kunnen werkgevers een onbelaste vergoeding geven aan werknemers die kosten maken door het thuiswerken.

6.    Een werknemer krijgt soms aandelenopties als loon. De werknemer kan voortaan kiezen wanneer belasting wordt geheven. In principe wanneer de aandelen verhandelbaar zijn en geld beschikbaar komt, of als de opties worden omgezet in aandelen (zoals het was).

7.    Bedrijven kunnen vooraf betaalde dividendbelasting en kansspelbelasting (voorheffingen) alleen nog verrekenen met te betalen vpb. Er vindt geen teruggaaf meer plaats. Het bedrijf kan de voorheffingen in een later jaar verrekenen met te betalen vpb.

8.    De belastingplichtmaatregel zorgt ervoor dat een in Nederland gevestigd samenwerkingsverband in bepaalde situaties toch belastingplichtig wordt. Met dit voorstel sluit deze maatregel beter aan op de vennootschapsbelasting, de dividendbelasting en de bronbelasting.

9.    Het kabinet verlaagt de maximale inkomens afhankelijke combinatiekorting (IACK) met € 318 per jaar om de negen weken betaald ouderschapsverlof (vanaf 1 augustus 2022) te compenseren. Dit is inclusief de stijging van € 77 die vorig jaar is aangekondigd.

10. Belastingplichtigen met een partner in het buitenland konden toch recht hebben op de IACK, ook al zijn zij de meestverdienende partner. Dit is onbedoeld, de IACK-wetgeving wordt hierop aangepast.

11. Er is niets aangekondigd omtrent de bedrijfsopvolgingsregeling.

12. Er is niets aangekondigd omtrent de jubeltonvrijstelling.