Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) hoog op de politieke agenda
Nieuws - 8 maart 2023

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) hoog op de politieke agenda


De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) houdt een voorwaardelijke vrijstelling in van de heffing van schenk- en erfbelasting en een doorschuifregeling (DSR) in de inkomstenbelasting. Met de BOR en de DSR wordt de fiscale claim doorgeschoven naar de opvolger.

Het CPB (zie: Evaluatie fiscale regelingen gericht op bedrijfsoverdracht) heeft op verzoek van het ministerie van Economische Zaken onderzocht in hoeverre de BOR en DSR noodzakelijk en doelmatig zijn. De conclusie van de Evaluatie van de fiscale regelingen gericht op bedrijfsoverdracht is dat bij ongeveer driekwart van de overdrachten voldoende middelen zijn om de belastingen direct te betalen en in andere gevallen is een betalingsregeling voor de overheid een goedkoper instrument om de continuïteit te borgen dan een vrijstelling.

Het ministerie van Economische zaken is helder en dat houdt in om de BOR te wijzigen. De verwachting is dat de wijzigingsvoorstellen dit jaar met Prinsjesdag gepresenteerd zullen worden en mogelijk kort daarna of anders per 1 januari 2024 ingaan. Het is daarom raadzaam plannen niet uit te stellen maar voor 1 juli 2023 al actie te ondernemen en alles in kaart te brengen en een plan de campagne te maken.

Aangehecht treft u ter informatie nog een notitie omtrent de BOR aan van onze koepelorganisatie het RB (www.rb.nl).