Algemene beginselen van behoorlijk bestuur
Nieuws - 2 maart 2021

Algemene beginselen van behoorlijk bestuur

Bij het behandelen van belastingzaken moet de Belastingdienst zich altijd houden aan de zogenaamde algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

U kunt in voorkomend geval een beroep doen op de algemene beginselen van behoorlijk bestuur als u vindt dat de Belastingdienst zich niet houdt aan deze regels of in strijd met deze regels handelt.

De algemene beginselen van behoorlijk bestuur zijn:

 • Vertrouwensbeginsel: inlichtingen of toezeggingen? U mag vertrouwen op de informatie en de mededelingen die u van de Belastingdienst krijgt. Hetzelfde geldt voor hun handelen. Er bestaat wel een verschil tussen algemene informatie of een concrete toezegging;
 • Gelijkheidsbeginsel: om een geslaagd beroep op het gelijkheidsbeginsel te kunnen doen, moet er sprake zijn van: begunstigend beleid, het oogmerk tot begunstiging, meerdere gevallen van begunstiging;
 • Rechtszekerheidsbeginsel: belastingen kan enkel worden geheven op basis van de wet en beleidsregels. zonder motivering mag de Belastingdienst daarvan niet afwijken;
 • 'Fair play'-beginsel: de Belastingdienst moet beslissingen nemen zonder partijdig of vooringenomen te zijn;
 • Proportionaliteitsbeginsel: het onderzoek van de Belastingdienst moet in verhouding staan tot het doel dat zij ermee willen bereiken. Om bijvoorbeeld een eenvoudige aftrekpost met een gering financieel belang te toetsen, mogen zij geen brief met 30 vragen sturen;
 • Motiveringsbeginsel: de Belastingdienst moet beslissingen goed motiveren bijvoorbeeld bij het opleggen van een correctie of bij het afhandelen van bezwaarschriften;
 • Zorgvuldigheidsbeginsel: de Belastingdienst moet bij het nemen van besluiten alle belangrijke feiten zorgvuldig onderzoeken. Dit houdt in dat ze de belangen van alle partijen moeten afwegen;
 • Verbod van willekeur: de Belastingdienst mag niet naar willekeur handelen. Zij moet de belangen van alle partijen tegen elkaar afwegen en daarna een standpunt innemen;
 • Verbod van misbruik van bevoegdheid: de Belastingdienst heeft voor het uitvoeren van haar taken een aantal bevoegdheden. Deze bevoegdheden mogen zij alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verleend;
 • Gesprek opnemen: u mag een gesprek met de Belastingdienst opnemen maar hou dan wel de spelregels in acht.

Om volgens deze regels te kunnen handelen, wordt van u als belastingplichtige verwacht dat:

 • U duidelijk, stellig en zonder voorbehoud aangifte doet;
 • U duidelijk, stellig en zonder voorbehoud gegevens en inlichtingen aan de Belastingdienst doorgeeft als zij daarom vragen;
 • U boeken, documenten en andere gegevensdragers aan de Belastingdienst geeft, zodat zij de juiste en relevante gegevens voor de belastingheffing vast kunnen stellen;
 • U uw belasting op tijd betaalt.