Actueel
Aanvullende fiscale maatregelen naar aanleiding van de Coronacrisis

Aanvullende fiscale maatregelen naar aanleiding van de Coronacrisis

29 april 2020
Categorie: Nieuws

Afgelopen vrijdag is de kamer door staatsecretaris Vijlbrief geïnformeerd over een aantal nadere fiscale maatregelen. De brief is hier te vinden.

Hieronder een korte opsomming van de genomen maatregelen, waarbij een aantal nog nader uitgewerkt dienen te worden. 

Urencriterium
Ondernemers die in de periode van 1 maart tot met 31 mei geen werkzaamheden voor hun bedrijf kunnen doen, zouden over geheel 2020 mogelijk in de problemen kunnen komen met het urencriterium. Daarom is aangekondigd dat de belastingdienst er voor de genoemde periode vanuit gaat dat iedere ondernemer in die periode tenminste 24 uur per week aan hun onderneming heeft besteed.

Voor seizoensgebonden ondernemers waarbij de piek van de werkzaamheden juist in de periode van 1 maart tot en met 31 mei valt is een afzonderlijke regeling. Zij kunnen aan de hand van de uren administratie over dezelfde periode in 2019 beoordelen of ze voldoen aan het urencriterium. 

Werkkostenregeling
De vrije ruimte over de eerste 400.000 euro loonsom wordt voor 2020 verhoogd van 1,7% naar 3%. Hierdoor ontstaat er voor werkgevers meer ruimte voor het geven van presentjes en attenties is het idee van de staatssecretaris. 

Fiscale coronareserve
In de aangiften vennootschapsbelasting 2019 mag een coronareserve gevormd gaan worden. Deze reserve wordt in het leven geroepen om zo de carry back mogelijkheid van het verlies over het jaar 2020 eerder mogelijk te maken. De reserve mag dan ook niet hoger zijn dan het verwachte verlies over 2020 en ook niet hoger dan de winst over 2019 zonder rekening te houden met deze reserve. Met andere woorden de vorming van de coronareserve mag er niet toe leiden dat het fiscale resultaat over 2019 negatief wordt. Nadere uitwerking van deze maatregel volgt op korte termijn. Op dit moment is het ook niet duidelijk hoe om te gaan met aangiften vennootschapsbelasting die reeds ingediend zijn. 

Wetsvoorstel excessief lenen
Dit wetsvoorstel zou in werking treden per 1 januari 2022 echter is dit nu uitgesteld tot 1 januari 2023. Ondernemers krijgen hierdoor een jaar extra om maatregelen te nemen voor schulden boven de 500.000 euro aan hun eigen venootschap.

Betaalpauze hypotheekverplichtingen
Iedereen die zich bij zijn hypotheekverstrekker meldt in de periode tussen 12 maart en 30 juni 2020 kan een betaalpauze krijgen voor zijn aflossingsverplichting op hypotheken afgesloten na 1 januari 2013 voor een periode van 6 maanden. Door deze maatregel wordt voorkomen dat de hypotheekrente niet aftrekbaar is omdat er niet aan de aflossingsverplichting is voldaan. De betaalpauze moet uiterlijk 1 juli 2020 ingaan en is wel aan voorwaarden verbonden.

Er zijn twee goedkeuringen opgenomen in het besluit:

  1. Zo snel mogelijk na afloop van de uitstelperiode van maximaal zes maand moet er een nieuw annuïtair aflossingsschema opgesteld worden waarbij de aflossingsachterstand wordt uitgesmeerd over de nog resterende aflossingstermijn;
  2. Er mag ook voor gekozen worden om de lening op te knippen in twee delen. Op het eerste deel blijft het al geldende aflossingsschema van toepassing waarbij er geen rekening wordt gehouden met de aflossingsachterstand. Het tweede deel betreft dan de aflossingsachterstand. Voor dit deel wordt dan een eigen annuïtair aflossingsschema opgesteld waarbij de maximale looptijd gelijk is aan de nog resterende looptijd van het eerste deel. Voor het tweede deel mag echter ook een kortere looptijd gekozen worden, hierdoor is er meer maatwerk mogelijk.

Indien ook de rente niet betaald wordt, dan is deze dus ook niet aftrekbaar in 2020. Uitzondering hierop is dat de niet betaalde rente rentedragend schuldig is aan de hypotheekverstrekker, dan is deze aftrekbaar op het moment dat deze niet betaalde rente rentedragend is geworden, anders pas op het moment van daadwerkelijk betalen.

Terug